Atenció al Client 900 649 028

En compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals i de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, a continuació li proporcionem la informació perquè conegui tots els elements rellevants sobre el tractament de les seves dades personals.

 

1. Responsable

FACTOR ENERGIA S.A.

Avinguda Diagonal, 612, Entresòl -  Barcelona CP 08021

Contacte: dpo@factorenergia.com

 

2. Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat són necessàries per proporcionar-li el servei contractat, són confidencials i podran ser utilitzades únicament per les següents finalitats:

  1. Prestar-li un adequat subministrament d’energia elèctrica i/o gas natural
  2. Prestar-li els serveis addicionals (manteniment i emergència) contractats
  3. Subministrar-li productes d’eficiència energètica amb o sense instal·lació
  4. Elaboració de perfils comercials

En el cas que ens hagi atorgat el consentiment per enviar-li promocions i ofertes relacionades amb els serveis contractats, la finalitat del tractament serà l’enviament de informació publicitària relacionada amb els nostres serveis.

 

3. Legitimació

La legitimació pel tractament de les seves dades és l’execució del contracte que vostè ha signat amb FACTOR ENERGIA, S.A. i, en el seu cas, el compliment d’una obligació legal aplicable a FACTOR ENERGIA, S.A.

Així mateix, en el cas de que ens hagi atorgat el seu consentiment exprés per tal de poder enviar-li promocions i ofertes relacionades amb els serveis contractats, la legitimació del tractament de les seves dades estarà basada en aquest consentiment donat per vostè.

 

4. Destinataris

FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar les seves dades a altres empreses del grup, per fins administratius interns, així com a companyies asseguradores, instal·ladors, electricistes i entitats privades o persones físiques o jurídiques que ens proporcionin un servei concret necessari pel bon desenvolupament del contracte i la prestació dels serveis contractats per vostè. La comunicació de les dades es realitza complint les mesures de seguretat establertes per la normativa de protecció de dades.

 

5. Drets

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si FACTOR ENERGIA, S.L. està tractant dades personal seves o no.

Així mateix, també té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament conservarem les seves dades pel nostre legítim interès per a l’exercici o la defensa de drets, si procedeix.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals que els incumbeixin i que ens hagin facilitat, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Podrà exercir aquests drets mitjançant carta adreçada a FACTOR ENERGIA, SA en alguna de les següents adreces Avd. Diagonal, 612 Entresòl 08021 Barcelona o dpo@factorenergia.com.

La comunicació en la qual exerceixi els seus drets davant FACTOR ENERGIA, S.A. haurà de contenir com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocòpia del seu DNI, passaport o altre document vàlid que l'identifiqui; iii) petició en què es concreta la sol·licitud; iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura.

Si ha prestat el seu consentiment per tal que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats comercials i promocionals, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i a oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats.

Si està insatisfet amb la manera amb la qual tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l'assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant d'una autoritat de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

6. Informació addicional

FACTOR ENERGIA, SA es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals subministrades per vostè, així com mantenir la confidencialitat dels mateixos. FACTOR ENERGIA, SA té implantat, en relació als documents i tractament de dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, tot això segons l'estat actual de la tècnica.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Així mateix, en el cas que hagi atorgat el consentiment perquè li informem dels nostres productes i serveis, conservarem les seves dades personals sempre que vostè no retiri de forma expressa el consentiment vàlidament atorgat.

FACTOR ENERGIA, SA té contractat un servei d'informàtica en cloud computing (Núvol) i ha adoptat totes les mesures legals establertes en el RGPD a l'efecte de protegir les dades personals emmagatzemades en aquest servei.