Atenció al Client 900 649 028

En compliment de la normativa de Protecció de Dades i de conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) i amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), a continuació li proporcionem la informació per tal de que conegui tots els elements referents al tractament de les seves dades.

 

1. Responsable

FACTOR ENERGIA S.A.

Avinguda Diagonal, nº 612, Entresòl - CP 08021 Barcelona

Contacte Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

 

2. Finalitat

Les dades de caràcter personal facilitades seran utilitzades únicament per les següents finalitats, segons la categoria del interessat:

No clients:

 • Assistència en el procés de contractació, incloent la possibilitat de contactar amb l’usuari per telèfon i/o correu electrònic i/o Whatsapp en el supòsit de constar iniciat i no acabat un procés de contractació on line dels nostres productes i/o serveis.
 • Gestionar y atendre sol·licituds d’informació, peticions o ofertes comercials, pressupostos, etc.
 • Informar sobre serveis, promocions i productes relacionats amb la nostra activitat.

Clients:

 • Prestar un adequat subministrament d’energia elèctrica y/o gas natural, així com dels serveis addicionals (manteniment, emergència, assistència, etc.), en el seu cas.
 • Subministrament de productes d’eficiència energètica amb o sense instal·lació.
 • Per la execució del contracte, l’empresa utilitzarà les dades necessàries del Client amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual del Client i complir amb les obligacions d´índole contractual, de negoci, comptable, fiscal i administrativa.
 • Informar sobre serveis, promocions i productes relacionats amb la nostra activitat.
 • Elaborar perfils comercials

Conforme l’anterior, FACTOR ENERGIA, S.A. o una altra empresa del grup et podrà comunicar o enviar per els mitjans que ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o Whatsapp), informació i comunicacions de caire comercial, promocional i/o publicitari sobre els seus productes o serveis, sempre relacionats amb l’activitat de FACTOR ENERGIA, S.A.

Únicament en els casos en els que el Client hagi atorgat el seu consentiment exprés, FACTOR ENERGIA, S.A. li podrà comunicar o enviar per els mitjans que ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o whatsapp), informació i/o comunicacions de caire comercial, promocional i/o publicitari sobre productes o serveis a tercers, ja siguin aquests energètics o no, relatius a la llar o negoci, activitats d’oci, telecomunicacions, serveis financers, automoció, assegurances, restauració, hostaleria, viatges, electrònica i afins.

Candidats:

 • Gestionar candidatures d’ocupació o sol·licituds d’informació relacionades amb la possibilitat de treballar a la companyia.

 

3. Legitimació

La legitimació per el tractament de les teves dades és l’execució del contracte que has signat amb FACTOR ENERGIA, S.A. i, en el seu cas, el compliment d’una obligació legal aplicable a FACTOR ENERGIA, S.A.

En el nostre cas, la legitimació segons el RGPD es basa tant en el contracte com en el consentiment, en el cas de que aquest s’hagi atorgat expressament. A la vegada, també pot ser que s’aprovi normativa que de forma imperativa ens obligui a tractar i conservar dades personals.

4. Destinataris

FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar les seves dades a:

 • Empreses del mateix grup empresarial
 • Administracions o Organismes Públics, per disposició legal aplicable
 • En els casos en els que el Client hagi contractat serveis addicionals opcionals (de manteniment, emergències, assistència, etc.) o qualsevol altre servei ofert o comercialitzat per FACTOR ENERGIA, S.A., serà necessari que les seves dades siguin comunicades als proveïdors dels serveis mencionats, sempre únicament als efectes estrictament necessaris per a la prestació dels serveis mencionats i amb les garanties adequades. Per tot això, aquests proveïdors podran contactar amb el Client o remetre-li per els mitjans que ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o Whatsapp), informació i/o comunicacions amb la mencionada finalitat i sempre que sigui necessari per el bon desenvolupament del contracte i la prestació dels serveis contractats.
 • En base al seu interès legítim, en el cas d´incompliment de les obligacions de pagament establertes en el contracte, les dades relatives a l´ impagament podran ser comunicades per FACTOR ENERGIA, S.A. als fitxers comuns d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit. Igualment, el Client queda informat de que FACTOR ENREGIA, S.A. podrà consultar les dades sobre la seva persona que puguin aparèixer en aquests fitxers.
 • En els casos de contractacions, les dades del Client necessàries per gestionar l’accés a la xarxa podran ser comunicades a l’Empresa Distribuidora i seran incorporades al Sistema d´Informació de Punts de Subministrament (SIPS).

La comunicació de les dades es realitza complint amb les mesures de seguretat establertes per la normativa de protecció de dades.

 

5. Drets

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, transparència a la informació, limitació i portabilitat de les teves dades. Si has atorgat el teu consentiment per tal de que les teves dades de caràcter personal siguin tractades amb finalitats comercials i/o promocionals, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment i a oposar-te al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat.

Dret d’accés: L’interessat tindrà dret a obtenir de FACTOR ENERGIA, S.A. confirmació de si s’estan tractant o no dades que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals tractades.

Dret de rectificació: L’interessat tindrà dret a rectificar les dades personals que el concerneixen.

Dret de supressió: L’interessat tindrà dret a obtenir de FACTOR ENERGIA, S.A. la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les que van ser recollides i altres motius detallats en l’Article 17 del RGPD.

Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable de tractament en els supòsits detallats en l’Article 20 del RGPD.

Dret d’oposició: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 21 del RGPD i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a tractament de les seves dades.

Per a exercir aquests drets es pot dirigir a FACTOR ENERGIA, S.A. per mitjà de qualsevol d’aquests canals:

 • Correu postal a la direcció Av. Diagonal nº 612, Entresòl – CP 08021 Barcelona
 • Correu electrònic a l'adreça [email protected]

La comunicació en la qual exerceixis els teus drets davant de FACTOR ENERGIA, S.A haurà de contenir com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocopia del teu DNI, passaport o qualsevol document vàlid que t’identifiqui; iii) petició en que es concreta la sol·licitud; iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura. Paral·lelament, t’informem que tens dret a dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de control de protecció de dades: https://www.aepd.es.

 

6. Informació addicional

FACTOR ENERGIA, S.A. es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals que ens has facilitat, així com a mantenir la confidencialitat de les mateixes. FACTOR ENERGIA, S.A. té implantades, en relació als documents i tractament de les dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, segons l’estat actual de la tècnica. Així mateix, en les relacions amb tercers, ofereix totes les garanties necessàries per el seu compliment amb relació a l’Article 28 del RGPD.

Les teves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, mentre segueixin sent necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides i mentre no retiris el teu consentiment vàlidament atorgat o exerceixis algun dels seus drets.