BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ de la promoció “Promoció Nadal 2022”

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ. L'empresa Factor Energia, S.A. amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871 organitza amb fins promocionals la promoció (d'ara endavant, "la Promoció"), consistent en obsequiar amb una manta elèctrica a aquells usuaris que contractin amb FACTOR ENERGIA, S.A. el subministrament d’energia elèctrica i/o gas natural a través del procediment de contractació online de la web corporativa www.factorenergia.com. Aquest Promoció, d'àmbit nacional, es desenvoluparà a través d'Internet i per canal Web, i és exclusiva per a usuaris residents a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i majors d'edat d'acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

FACTOR ENERGIA, SA és una empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural, i d'assessorament en matèria d'eficiència energètica, l'àmbit d'activitat se circumscriu a territori peninsular espanyol i Illes Balears.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ. La Promoció s'iniciarà el dia 7 de desembre del 2022, i finalitzarà el dia 31 de gener del 2023, si be podrà finalitzar abans en cas d´exhaurir existències.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ. Els requisits de participació seran els següents: - Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i siguin majors de 18 anys. - Només podran beneficiar-se de la promoció aquells que acceptin l'oferta de contractació amb FACTOR ENERGIA, S.A. d’energia elèctrica i/o gas natural, sempre i quan formalitzin el contracte dins el període de vigència de la Promoció. - Les dades personals amb els quals els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces. -. Després de l'acceptació de l’oferta, amb la firma del contracte, s'aplicarà la Promoció al Client. 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ. La Promoció s’aplicarà a tots els clients que realitzin una contractació dins el període vigent de la promoció, aquest requisit implica que es dugui a terme una formalització del contracte d’energia elèctrica o de gas natural abans de la data de finalització de la Promoció. L’obsequi de la manta elèctrica serà ofert al Client en cada contractació, de forma que si el client contracta amb FACTOR ENERGIA, S.A. dos subministraments, rebrà dos obsequis (és a dir, dues mantes elèctriques) i així successivament. 

La Promoció serà vàlida i serà vigent fins exhaurir existències.


5.- LIMITACIONS I EXCLUSIONS. Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en aquestes Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre l’obsequi atorgat d'aquesta Promoció.


 No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Factor Energia, SA (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de Factor Energia, SA (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).
 Factor Energia, S.A es reserva el dret, si s’escau una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest Promoció.

Són a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació de l’obsequi de la manta elèctrica de la Promoció que pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Factor Energia, S.A en les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la recepció de l’obsequi de manta elèctrica per efectuar qualsevol reclamació motivada. Factor Energia, S.A es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir l’obsequi de la manta elèctrica de la Promoció per un altre de similars característiques.

6.- DIPÒSIT DE LES BASES LEGALS. FACTOR ENERGIA, S.A. es reserva el dret a dipositar i protocol·litzar davant Escriptura Pública o per Acta Notarial les bases legals de la present Promoció.

7.- LLIURAMENT DE L’OBSEQUI DE LA PROMOCIÓ. En el cas que el Client accepti la Promoció amb l’obsequi de la manta elèctrica serà informat a través de correu electrònic i/o per mitjans telefònics que hagi posat a disposició de FACTOR ENERGIA, S.A. en l’oferta acceptada. L’enviament de la manta elèctrica es realitzarà, una vegada transcorregut el termini legal de 14 dies naturals de desistiment de la contractació (conforme normativa aplicable en matèria de consumidors i usuaris), i per part del Proveïdor del producte, essent l’empresa TENACTA GROUP, SPA amb domicili situat a Bérgamo – Italia,Via Piemonte, 5/11 - 24052 AZZANO S. PAOLO E-mail: [email protected].  El termini d´entrega serà l´acordat entre Factor Energia, S.A. i el Proveïdor. Serà el Proveïdor en aquest cas  l’encarregat de l’enviament de l’obsequi a la direcció de correu postal que haurà facilitat de forma expressa el client en el moment d’acceptació de la Promoció. El Proveïdor que durà a terme l’enviament de la manta elèctrica, es fa responsable del transport i lliurament al Client beneficiari de la Promoció. 

9.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS. No es permetran comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. no ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants

10.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT. A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament d'aquesta Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin els Participants o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Factor Energia, S.A i que afecti el normal desenvolupament de la Promoció, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

11.- FACEBOOK/INSTAGRAM. La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook / Instagram de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

12.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L'empresa responsable del tractament de les seves dades és Factor Energia, S.A, amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871. Factor Energia es pren molt seriosament la protecció de la teva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals atorga el seu consentiment que les dades personals facilitades per a la participació en aquesta Promoció siguin incorporades a un fitxer titularitat de Factor Energia, S.A, per tramitar la participació en la Promoció, a demés del tractament de dades que Factor Energia, S.A. podrà realitzar en base al interès legítim per la contractació realitzada i que consta informada en el contracte de subministrament.


 Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són certes i es fan responsables de comunicar a Factor Energia, qualsevol modificació de les mateixes. Factor Energia es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar Factor Energia de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites. Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se a el tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic 
[email protected] indicant el motiu de la petició. Els participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent direcció: Factor Energia, S.A. Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona

 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular a l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en el cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació. Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Factor Energia a través de l' següent enllaç: https://www.factorenergia.com/ca/politica-de-privacitat/ 


13.- CANVIS Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola i de conformitat amb la normativa legal prevista en el Text Refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris (en cas de que es contracti per àmbit domèstic o residencial) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altra normativa aplicable. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.