BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ en la promoció “Promoció Autoconsum Nadal 2022”

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ L'empresa Factor Energia, SA amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871 organitza amb fins promocionals la promoció (d'ara endavant, "la Promoció"), consistent en obsequiar amb una manta elèctrica o amb la subscripció gratuïta durant un any d’un servei addicional de manteniment de la instal·lació fotovoltaica d´autoconsum, a aquells Clients o Usuaris que acceptin l’oferta pressupost d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’àmbit domèstic. Aquesta Promoció, d'àmbit nacional, es desenvoluparà a través d'Internet i canal telefònic, exclusiu per a usuaris residents a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i majors d'edat d'acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

FACTOR ENERGIA, SA és una empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural, i d'assessorament en matèria d'eficiència energètica, l'àmbit d'activitat se circumscriu a territori peninsular espanyol i Illes Balears.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ La Promoció s'iniciarà el dia 7 de desembre del 2022, i finalitzarà el dia 31 de gener del 2023, si bé la promoció podrà finalitzar abans en el cas d’exhaurir existències.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ. Els requisits de participació seran els següents: - Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i siguin majors de 18 anys. - Només podran beneficiar-se de la promoció aquells que acceptin l'oferta pressupost de Factor Energia, S.A. d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per a àmbit domèstic i finalment formalitzin amb Factor Energia, SA un contracte de subministrament d´una instal·lació fotovoltaica per autoconsum en àmbit domèstic o residencial dins de la data vigent de la Promoció. - Les dades personals amb els quals els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces. Després de l'acceptació de l' oferta pressupost, s'aplicarà la Promoció escollida pel Client. 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ. La Promoció serà, a elecció del Client, l’obsequi d’una manta elèctrica o la opció de contractar el Servei Addicional de Manteniment de forma gratuïta durant un any de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. La possibilitat d´elecció de l´obsequi d´una manta elèctrica serà fins a exhaurir existències.

Aquesta promoció s’aplicarà a tots els clients que realitzin una sol·licitud entre el període vigent indicat de la promoció i posteriorment, es dugui a terme una formalització del contracte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques abans de la data de finalització de la Promoció.

En els supòsits que, a elecció del propi Client, contracti la Promoció del Servei addicional de Manteniment gratuït durant el primer any de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, inclourà les següents : (a) Una visita anual preventiva de la instal·lació on es durà a terme les següents revisions i/o inspeccions de manteniment que inclouen: (i) Inspecció visual de la teulada (ii) Inspecció tècnica i neteja d'inversors (iii) Revisió dels circuits elèctrics i de les proteccions(iv) Informe de resultats de la visita; (b) Control i monitoratge actiu; (c) Informe anual del rendiment de la instal·lació; (d) Gestió d'incidències Premium que inclouen; (i) Incidència amb un cost valorat en 30€/hora (ii) Desplaçaments per un import valorat en 20€ /100 km (iii) Resposta a la incidència provocada en menys de 5 dies laborables; (e) Accés al correu electrònic exclusiu d'Atenció al Client que disposa  FACTOR ENERGIA, S.A. per a incidències Premium.


5.- LIMITACIONS I EXCLUSIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en aquestes Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre l’obsequi atorgat o beneficiar-se del manteniment gratuït de les plaques fotovoltaiques en virtut d'aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Factor Energia, SA (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de Factor Energia, SA (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).
 Factor Energia, S.A es reserva el dret, si s’escau una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest Promoció.

Són a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació de l’obsequi triat pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Factor Energia, S.A en les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la recepció de l’obsequi de manta elèctrica o activació del Servei addicional de manteniment gratuït per un any, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Factor Energia, S.A es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir l’obsequi de la manta elèctrica de la Promoció per un altre de similars característiques.

6.- DIPÒSIT DE LES BASES LEGALS. FACTOR ENERGIA, S.A. es reserva el dret a dipositar i protocol·litzar davant Escriptura Pública o per Acta Notarial les bases legals de la present Promoció.

7.- LLIURAMENT DE L’OBSEQUI DE LA PROMOCIÓ En el cas que el Client accepti de la Promoció l’obsequi de la manta elèctrica com a obsequi de la Promoció serà informat a través de correu electrònic i/o per mitjans telefònics que hagi posat a disposició de FACTOR ENERGIA, S.A. en l’oferta acceptada. L’enviament de la manta elèctrica es realitzarà una vegada transcorregut el termini legal de 14 dies naturals de desistiment de la contractació (conforme normativa aplicable en matèria de consumidors i usuaris) i per part del Proveïdor del producte, essent l’empresa TENACTA GROUP, SPA amb domicili situat a Bérgamo – Italia,Via Piemonte, 5/11 - 24052 AZZANO S. PAOLO E-mail: [email protected]. El termini d´entrega serà el acordat entre Factor Energia, .SA. i el Proveïdor. Serà el Proveïdor en aquest cas  l’encarregat de l’enviament de l’obsequi a la direcció de correu postal que haurà facilitat de forma expressa el client en el moment d’acceptació de la Promoció. El Proveïdor que durà a terme l’enviament de la manta elèctrica es fa responsable del transport i lliurament al Client beneficiari de la Promoció. 

En el cas que el Client accepti el Servei de Manteniment Gratuït durant el primer any de la Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques, les condicions i els requisits es formalitzarà en un document Annex al contracte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques que haurà de signar el client per tal de poder-se beneficiar d’aquesta promoció amb FACTOR ENERGIA, S.A. 

8.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS. No es permetran comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.

9.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT. A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament d'aquesta Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin els Participants o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Factor Energia, S.A i que afecti el normal desenvolupament de la Promoció, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

10.- FACEBOOK/INSTAGRAM La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook / Instagram de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

11.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L'empresa responsable del tractament de les seves dades és Factor Energia, S.A, amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871. Factor Energia es pren molt seriosament la protecció de la teva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquesta Promoció siguin incorporades a un fitxer titularitat de Factor Energia, S.A, per tramitar la participació en la Promoció.
 
 L'informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats: realització d'un estudi personalitzat per a realitzar la oferta pressupost per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i per a la realització del lliurament de l’obsequi en cas que sigui escollit pel client per la Promoció.


 Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són certes i es fan responsables de comunicar a Factor Energia, qualsevol modificació de les mateixes. Factor Energia es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar Factor Energia de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites. Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se a el tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic 
[email protected] indicant el motiu de la petició. Els participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent direcció: Factor Energia, S.A. Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona

 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular a l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en el cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació. Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Factor Energia a través de l' següent enllaç: https://www.factorenergia.com/ca/politica-de-privacitat/ 


12.- CANVIS. Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

13.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ. Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola i de conformitat amb la normativa legal prevista en el Text Refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altra normativa aplicable. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.