Acceptació Política de Protecció de Dades Personals

 

En compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals, i tenint en compte les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, especialment els seus articles 15 i 14, a continuació li proporcionem un quadre informatiu en que podrà conèixer tots els elements rellevants al tractament de les seves dades.