CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

1ª.-Objecte. . El present Contracte, de caràcter personalíssim, té per objecte l’adquisició per part del Client a FACTOR ENERGIA, S.A. (d'ara endavant FACTOR ENERGIA) d’energia elèctrica i/o de gas natural després de la vàlvula d'escomesa de la distribuïdora (punt de transmissió de la propietat al Client), per al seu ús i consum, tot això d'acord amb el present Contracte, Condicions Particulars i annexos i concretament: (i) en quant al subministrament d’energia elèctrica, aplicables als punts de subministrament elèctric de baixa tensió amb potència contractada inferior a 10kW, ubicats a territori peninsular espanyol, essent el Client l’usuari final i efectiu de l’energia subministrada; i (ii) en quant al subministrament de gas natural, als punts de subministrament ubicats al territori peninsular espanyol, quedant exclosos d’aquest Contracte aquells punts de subministrament connectats directament o indirectament a una planta de satèl·lit en què FACTOR ENERGIA no hagi contractat el servei de transport de Gas Natural Liquat. El present Contracte es concerta sobre les circumstàncies declarades pel Client en relació al punt de subministrament referenciat i són base per a l'acceptació del Contracte per FACTOR ENERGIA i en elles es sustenta la validesa del Contracte. Forma part de la responsabilitat del Client que les dades aportades per aquest en relació al punt de subministrament objecte del Contracte i les seves dades personals, en la seva qualitat de titular del punt de subministrament, siguin certes, obligant-se a comunicar a FACTOR ENERGIA qualsevol variació que pogués produir-se respecte a la informació facilitada. Els serveis addicionals al subministrament d'electricitat i/o gas natural o el subministrament d'electricitat d'origen renovable que s'haguessin contractat per part del Client són accessoris al producte principal que és el subministrament d'energia.
2ª.- Mecànica de Contractació. El present contracte és d'adhesió tant pel que fa a les Condicions Generals com a les Particulars del mateix. La personalitat del Client o Representant del mateix i el seu Consentiment als termes i Condicions del present Contracte s'evidenciaran d'acord amb la modalitat de prestació del consentiment que el Client triï d’entre les següents dues opcions: a) Mitjançant la signatura del Contracte per part del Client. b) A través de la remissió via missatge SMS d’un codi al número de telèfon mòbil indicat pel Client i la seva posterior introducció per part del mateix a l'enllaç de contractació remès al seu correu electrònic o, en cas de contractació web a iniciativa del Client, en el qüestionari de contractació situat a la pàgina web corporativa de FACTOR ENERGIA, S.A. (www.factorenergia.com / www.factorenergia.cat); en tots dos casos havent pogut visualitzar el Client el contracte prèviament a la prestació del consentiment. Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant claus o codis facilitats per FACTOR ENERGIA, S.A. d’acord amb els termes que s’hagin indicat per la seva utilització, de forma que permetin la identificació personal del mateix. El Client serà responsable de custodiar i guardar secret en relació al seu codi, que és personal i intransferible, mantenint indemne a FACTOR ENERGIA, S.A. davant qualsevol ús indegut del mateix per part de tercers diferents del Client titular.
3ª.- Preu. El client efectuarà el pagament dels subministraments i serveis addicionals que hagi efectivament contractat, en el seu cas, d’acord als preus i condicions establerts a les Condicions Particulars. El preu de venta de l’electricitat i gas natural subministrada al Client apareix detallat a les Condicions Particulars, de conformitat amb la legislació vigent al dia de la data del present Contracte. El Client abonarà els preus establerts en les Condicions Particulars, que podran ser actualitzats per variació del cost dels components considerats per la seva fixació i que són aliens a la voluntat de les parts (per exemple, peatges d’accés, preus de l’energia en els mercats organitzats de producció, tarifa d’últim recurs, etc.). Els preus expressats en les Condicions Particulars inclouen les tarifes d'accés i els conceptes regulats que s'indiquen en les presents Condicions Generals. Igualment, FACTOR ENERGIA repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l’Empresa Distribuïdora degut a refacturacions de consums o que sigui resultat d’actes d’inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client. En cas que l’empresa Distribuïdora realitzi un canvi del grup tarifari d’accés del punt de subministrament del Client, FACTOR ENERGIA aplicarà al Contracte els preus vigents de FACTOR ENERGIA pel grup tarifari d’accés que li correspongui al punt de subministrament del Client.
4ª.- Serveis de Manteniment. El Client podrà contractar voluntàriament, marcant la casella corresponent en les Condicions Particulars del Contracte de FACTOR ENERGIA, els serveis opcionals i addicionals de serveis de manteniment i revisió. El contingut del servei, amb les seves cobertures, exempcions i limitacions apareix detallat amb exactitud en l'Annex I del present Contracte. Tots els serveis que seran prestats per una empresa subcontractada per FACTOR ENERGIA, podran ser sol·licitats pel Client sempre que prèviament els hagi contractat, al número de telèfon: 900.535.774. El Client autoritza expressament que aquests serveis siguin subcontractats per FACTOR ENERGIA.
5ª.- Subministrament d’Electricitat d’Origen Renovable. . A sol·licitud del Client –marcant aquest la casella corresponent-, FACTOR ENERGIA subministrarà la totalitat de l’electricitat consumida pel Client d’origen renovable durant tota la vigència del Contracte. L’import addicional del subministrament renovable esmentat obeeix al conjunt de despeses i serveis prestats per a la gestió i obtenció del corresponent certificat emès per la CNMC (Circular 6/2012, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional d’Energia, que regula la gestió del sistema de garantia d’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència). El certificat emès per la CNMC amb posterioritat al període de subministrament, serà accessible pel Client a l’Àrea Privada a la qual accedirà amb les seves contrasenyes corresponents.
6ª.- Accés a la Xarxa de Distribució. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA perquè, actuant en nom i per compte del Client, subscrigui amb l’Empresa Distribuïdora el Contracte d’accés a la xarxa de distribució requerit per a l’execució del present Contracte. En el supòsit que el Client no abonés en temps i forma les factures del subministrament que inclouen les tarifes d’accés, el Client serà responsable únic del pagament d’aquestes tarifes davant l’Empresa Distribuïdora, exonerant expressament FACTOR ENERGIA de qualsevol dany o perjudici que origini l’impagament esmentat.
7ª.- Durada. . Aquest Contracte entrarà en vigor a la data de la seva firma i mantindrà la seva vigència durant un període inicial d’UN any (365 dies) a partir de la data d’inici del subministrament, prorrogant-se per iguals períodes de temps si cap de les parts ho denuncia fefaentment a l’altra, amb una antelació de VINT (20) dies prèvia a la data de finalització del termini de durada inicial del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues. Els serveis addicionals o el subministrament d’electricitat d’origen renovable que, en el seu cas, s’haguessin contractat per part del Client, són accessoris al producte principal que és el subministrament d'energia, per la qual cosa sorgiran efectes a partir de la data d’inici del subministrament d'energia quedant la seva vigència condicionada a la del present Contracte. La data d’inici del subministrament vindrà condicionada a la concessió per part de l’Empresa Distribuïdora dels corresponents accessos a les xarxes de distribució, de manera que el subministrament començarà en la data en la qual s’hagin fet efectius aquests accessos. En el supòsit que l’accés fos finalment denegat i, en conseqüència, no s’arribés a iniciar el subministrament, cap de les parts tindrà dret a reclamar a l’altre indemnització o compensació alguna. Tot i que el present contracte és Dual pel subministrament d’electricitat i gas natural, les dates de l’alta i de baixa seran independents i diferenciades per cada subministrament: a) la data d’alta coincidirà amb la data d’inici del subministrament d’acord amb allò indicat anteriorment i l’activació del canvi de comercialitzador per part de la companyia distribuïdora i b) la data de baixa coincidirà amb l’activació de la mateixa per part de la distribuïdora segons el motiu de la baixa corresponent. En cas de contractar-se simultàniament el subministrament d’electricitat i de gas natural, la baixa d’un punt de subministrament no implicarà automàtica la baixa de l’altre. L’eventual causa de suspensió, finalització o resolució anticipada, segons el cas, es tindrà en compte per a cada punt de subministrament.
8ª.- Equip de Mesura. El Client haurà de disposar d’un equip de mesura verificat i homologat, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment. El Client notificarà a FACTOR ENERGIA qualsevol irregularitat o anomalia que existís en els equips de mesura. La falta de dades de mesura del consum elèctric i/o de gas natural facultarà a FACTOR ENERGIA a realitzar estimacions raonables i facturar en base a les mateixes, regularitzant-se la facturació en el període de facturació en què es disposi de dades reals i, en tot cas, anualment, tot això segons la normativa vigent. El preu a satisfer per part del Client en concepte de lloguer, lectura i instal·lació dels equips de mesura serà l’establert a la normativa vigent en cada moment o pel distribuïdor de zona. El Client permetrà a FACTOR ENERGIA i a l’Empresa Distribuidora el lliure accés als equips de mesura i, en el seu cas, a la resta d’elements per a les tasques d’instal·lació, inspecció, lectura, manteniment, control i verificació. El Client serà el responsable de la custòdia dels equips de mesura.
9ª.- Permanència. No existeix termini mínim de permanència.
10ª.- Qualitat de Subministrament. La qualitat del subministrament s’ajusta al que estableix la normativa vigent i altres disposicions aplicables. En el supòsit que l’Empresa Distribuïdora incompleixi els estàndards legals de qualitat, FACTOR ENERGIA col·laborarà amb el Client en la defensa dels seus interessos i drets davant de l’Empresa Distribuïdora, agent legalment responsable de la qualitat del subministrament conforme al que disposen l'article 36 i l’article 41.1 c) del RD 1955/2000. El Client es compromet a dirigir únicament davant de l’Empresa Distribuïdora, amb renúncia expressa a reclamar a FACTOR ENERGIA, qualsevol reclamació en sol·licitud de danys i perjudicis eventualment irrogats al mateix amb motiu d'anomalies i / o incidències detectades en la xarxa de distribució, sense perjudici de que FACTOR ENERGIA pugui canalitzar les reclamacions extrajudicials del Client davant de l’Empresa Distribuïdora a través dels canals de comunicació habilitats a l'efecte. Així mateix, de conformitat amb la normativa aplicable, el distribuïdor disposarà d’un sistema de registre d’incidències que li permeti determinar l’afectació de les incidències de continuïtat del subministrament de les seves xarxes amb tots i cadascun dels consumidors connectats a aquestes en totes les seves zones de distribució.
11ª.- Àrea Privada de Client. FACTOR ENERGIA facilitarà els codis d’accés de l’Àrea Privada de Clients dins de la pàgina web corporativa de la companyia. A l’Àrea Privada, el Client disposarà de la factura de subministrament electrònica amb periodicitat mensual. En cas de facturació electrònica, rebrà prèviament per correu electrònic un missatge conforme ja disposa de la factura de la mensualitat corresponent. En aquesta Àrea Privada, el Client disposarà addicionalment, sense ànim d’exhaustivitat de: la informació relativa al càlcul dels peatges d’accés a la xarxa, l’import detallat de la facturació corresponent a la tarifa d’accés a la xarxa, les comunicacions relatives a modificacions contractuals, la naturalesa de l’energia subministrada, un recordatori dels números de telèfon gratuïts d’atenció telefònica de FACTOR ENERGIA i del telèfon de la companyia distribuïdora per supòsits d’avaries o incidències en el subministrament elèctric i/o gas natural, així com l’adreça postal i les adreces electròniques on poder dirigir reclamacions o consultes, així com aquella informació que, en virtut de la legislació vigent en cada moment, el comercialitzador hagi de posar a disposició dels seus Clients com, per exemple, dades de consum, etc.
12ª.- Domiciliació. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a domiciliar mensualment el cobrament dels imports derivats de l’execució del Contracte. Així mateix, autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a enviar ordres a la seva entitat financera per abonar al compte especificat pel Client els rebuts corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts. L’autorització expressa s’entendrà efectuada en el moment en què el Client manifesti el seu consentiment, efectuat tal i com s’indica a les Condicions Particulars del present Contracte.
13ª.- Facturació i Pagament. FACTOR ENERGIA emetrà amb periodicitat mensual una factura electrònica amb el preu corresponent al consum d’energia del mes natural anterior i, si s’escau, dels serveis accessoris contractats. En cas de facturació electrònica, rebrà prèviament per correu electrònic un missatge conforme ja disposa de la factura de la mensualitat corresponent. La factura indicarà un telèfon d’atenció VINT- I-QUATRE (24) hores de l’Empresa Distribuïdora, en el qual poder contactar en cas d’avaries, urgències i/o incidències en el subministrament. Les quantitats facturades hauran d’abonar-se a través de rebut bancari domiciliat, en un termini màxim de QUINZE (15) dies des de la finalització del mes de subministrament. Als Clients acollits al pagament per domiciliació bancària no se’ls podrà carregar al compte cap quantitat fins que no hagin transcorregut SET (7) dies naturals des de la remissió de la factura. El Client pot modificar la domiciliació bancària del pagament de les factures emplenant una nova autorització bancària, amb una antelació mínima de TRENTA (30) dies respecte de la data obligada de pagament. Els pagaments demorats més de TRENTA (30) dies reportaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementat en tres punts percentuals, des de la data original en què s’hauria d’haver efectuat el pagament fins a la data en què aquest pagament s’hagi realitzat íntegrament; FACTOR ENERGIA es reserva el dret a notificar la demora al Client, quan aquesta s’hagi produït, mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica facilitada pel Client a les Condicions Particulars del present Contracte i/o missatge de text SMS enviat al número de telèfon facilitat igualment pel Client en les Condicions Particulars del present Contracte. Qualsevol pagament endarrerit realitzat s’ha d’abonar amb els interessos fins aleshores acumulats. De la mateixa manera, qualsevol modificació de les dades administratives de contacte ha de ser comunicada per escrit i corroborada expressament per FACTOR ENERGIA. En compliment del que es disposa en l'article 39 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, s'informa al Client que en cas d'impagament en els termes pactats i de complir-se els requisits previstos en l'article 38.1 de l'esmentat cos legal, FACTOR ENERGIA quedarà facultat per comunicar les dades del Client relatives a l'impagament a l’Empresa Distribuïdora. La falta de pagament per part del Client de qualsevol quantitat deguda facultarà a FACTOR ENERGIA a suspendre el subministrament de gas i/o electricitat sense perjudici de la facultat de FACTOR ENERGIA d'executar les garanties i/o de resoldre el Contracte. Els conceptes subjectes a regulació que s'enumeren de forma no exhaustiva, tals com a impostos, cànons, tributs, complements tarifaris, terme de potència i energia, lloguer d'equips, lectura, consum d'energia reactiva, costos produïts pels excessos en la potència demandada sobre la potència contractada, pagaments relacionats amb els treballs de connexió, extensió, reconnexió, verificació, drets d'alta, inspecció o altres drets d'escomesa necessaris per atendre el nou subministrament o modificació del ja existent, que corresponguin a la Companyia Distribuïdora, no computaran a l'efecte de descompte i seran facturats al Client de conformitat amb la legislació aplicable al moment del consum. Les modificacions en el preu del subministrament causades per canvis legislatius que afectin conceptes regulats així com a l'aportació al fons nacional d'eficiència energètica per part de FACTOR ENERGIA no requeriran una comunicació prèvia per part de FACTOR ENERGIA ni una acceptació expressa per part del Client. En aquests casos, el preu del subministrament s’actualitzarà de forma transparent per tal de reflectir els canvis en els conceptes regulats i no requeriran una comunicació prèvia per part de FACTOR ENERGIA ni una acceptació expressa per part del Client, així com tampoc donaran dret a reclamació alguna. Els drets d'escomesa, enganxament o extensió que si escau hagin d'abonar-se a la Companyia Distribuidora, seran assumits en tot cas pel Client. Donat el caràcter no professional del Client, s'aplicarà l'Impost Especial d'Hidrocarburs conforme a usos diferents als del carburant i usos com a carburant en motors estacionaris (0,65 €/GJ o 0,00234 €/kWh), segons epígraf 1.10.1 de la tarifa 1ª de l'article 50.1 de la Llei IIEE.
14ª.- Modificació de les Condicions Econòmiques o Contractuals. Les parts acorden que FACTOR ENERGIA queda facultada per modificar els termes contractuals o el preu d’energia establert en les Condicions Particulars d’aquest Contracte. En el supòsit d’una modificació contractual o de preu, FACTOR ENERGIA notificarà, de forma prèvia a la seva efectivitat, la revisió contractual o de preus mitjançant la seva comunicació en la factura a l’apartat “Informació del seu interès”, i mitjançant una comunicació per escrit que el Client trobarà a l’Àrea Privada, en la que es detallarà el canvi contractual i/o de preu i la seva data d’efectivitat. El Client, en un termini de QUINZE (15) dies, podrà comunicar via correu electrònic amb justificant de recepció a FACTOR ENERGIA la seva disconformitat amb el canvi contractual i/o de preu, i podrà resoldre el present Contracte de subministrament sense cap penalització. Tot això de conformitat amb el termini i en la forma que estableixi la legislació vigent. En qualsevol cas, les variacions de components regulats que es produeixin d’acord amb la legislació vigent seran repercutides de forma transparent en el preu del subministrament i no requeriran una comunicació prèvia per part de FACTOR ENERGIA ni una acceptació expressa per part del Client, i tampoc no donaran dret a la reclamació contractual. Les eventuals modificacions del grup tarifari i/o conceptes regulats no tindran consideració de modificació de les condiciones econòmiques establertes en el Contracte. El contingut de les clàusules anteriors queda subjecte a les modificacions legals generals i particulars que regeixen l’ordenament jurídic i, en especial, aquelles relatives al sector elèctric i gasista durant el període de vigència del Contracte, sense que aquestes tinguin consideració de modificació de les condiciones econòmiques establertes al Contracte. No obstant, si aquest Contracte derivés en situacions de desequilibri econòmic, impossibilitat de continuar correctament amb el servei o fos contrari a l’objecte del Contracte de subministrament, previ acord mutu de les parts, es procedirà a la resolució del present Contracte.
15ª.- Supòsits de Força Major. S’entén per “Supòsit de força major” aquells supòsits o circumstàncies que afectin qualsevol de les Parts (la “Part afectada”) en el compliment de les seves obligacions, diferents del pagament de diners, que s’escapin del control raonable de la part afectada i que aquesta no pugui evitar, solucionar o preveure amb una diligència raonable. Els supòsits de força major són casos imprevisibles i inevitables. Si qualsevol de les parts vol acollir-se a un supòsit de força major com a causa per emparar el retard en el compliment de les seves obligacions ha d’avisar a l’altra part immediatament (tan aviat com sigui raonablement possible), menys quan el supòsit de força major sigui de caràcter públic i hagi tingut difusió en els mitjans de comunicació de masses. No obstant això, en cap cas una causa de força major podrà emparar o justificar una negativa al pagament del producte ja lliurat.
16ª.- Ajust de Paràmetres de Contractació. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a actuar en el seu nom i, especialment, a modificar les Condicions del Contracte d'accés de tercers a la xarxa davant l'Empresa Distribuïdora, sempre que amb això no es perjudiqui econòmicament al Client i no es comprometi ni minvi la qualitat i la garantia del subministrament elèctric del Client. Aquests canvis poden ser en la potència contractada, sol·licitud de la instal·lació de maxímetre o d'un nou equip de mesura, o canvis en la tarifa d'accés. En cas que aquests canvis no hagin estat expressament sol·licitats pel Client, sinó que hagin estat promoguts de forma proactiva per FACTOR ENERGIA, serà FACTOR ENERGIA qui assumeixi el cost dels mateixos, llevat dels casos en què la modificació comporti la necessitat de normalització de la potència contractual i / o es requereixi per part de la Companyia Distribuïdora l'actualització de la documentació tècnica de la instal·lació elèctrica del Client per a la seva adequació a la normativa vigent. Transcorregut un any a comptar des de l'activació de tal modificació contractual, el Client tindrà dret a beneficiar-se en la propera anualitat d'un import no inferior al 10% de l'estalvi anual obtingut, si s'escau. En aquests supòsits, el Client seguirà mantenint enfront de la Distribuïdora tots els drets relatius al Contracte d'accés i, en cas de resolució del present Contracte, seguirà sent titular del dipòsit de garantia que pogués existir. El Client accepta que en el moment de finalització del Contracte amb FACTOR ENERGIA, mantindrà les condicions contractuals que tingués en aquell moment, assumint directament el cost de qualsevol canvi contractual que decideixi en aquest moment o en el futur.
17ª.- Suspensió del Subministrament. FACTOR ENERGIA podrà suspendre el subministrament sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat imputable a FACTOR ENERGIA davant del Client. En el supòsit que el Client no hagués satisfet, al seu venciment, qualsevol dels imports deguts en virtut d’aquest Contracte, o quan es faci un ús de l’energia elèctrica i/o gas en forma o per finalitats o usos diferents dels establerts en el present Contracte., amb caràcter previ a procedir a la suspensió del subministrament, FACTOR ENERGIA remetrà el requeriment fefaent de pagament, atorgant un termini de pagament voluntari a l'efecte transcorregut el qual es podrà procedir a interrompre el subministrament, o bé el requeriment de cessament en l’ús no autoritzat, segons sigui el cas, al domicili del Client o a l'adreça del punt de subministrament. FACTOR ENERGIA també podrà suspendre el subministrament en els següents casos: 1) En cas de força major o situacions de les que pugui derivar-se amenaça certa per la seguretat de les persones o les coses; 2) En cas de deficiències en matèria de seguretat i/o de funcionament, segons la normativa vigent, de les instal·lacions del Client o quan les mateixes o els aparells consumidors no comptin amb les autoritzacions necessàries; 3) Quan es manipulin les instal·lacions i/o equips de mesura de control o s’eviti el seu correcte funcionament; 4) Per deficient conservació de les instal·lacions per part del Client, quan això suposi perill per la seguretat de les persones o béns; 5) En el cas d’indisponiblitat de la xarxa de transport o de distribució i en aquells supòsits en els que resulti necessari efectuar tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal·lacions de transport o distribució; 6) Quan el Client no permeti sense causa justificada l’accés a les instal·lacions afectes al subministrament de gas natural o electricitat contractat per inspeccionar les instal·lacions o efectuar les lectures del comptador; 7) En cas de risc o amenaça certa per les persones o els béns o casos de força major. La suspensió del subministrament es comunicarà al Client amb l’antelació mínima prevista en la normativa sectorial vigent, segons sigui el cas. Quan la suspensió sigui imputable al Client, aquest abonarà les despeses de desconnexió, reconnexió i altres derivades de la suspensió, incloses les judicials.
18ª.- Incompliment contractual i Resolució anticipada. FACTOR ENERGIA podrà resoldre anticipadament el present Contracte, sent suficient per a això la mera comunicació al Client, en qualsevol dels següents supòsits: 1) Falta de pagament per part del client o devolució dels càrrecs domiciliats, en relació a qualsevol obligació de pagament assumit amb FACTOR ENERGIA en mèrits del present Contracte; 2) En cas de deficiències en matèria de seguretat i/o de funcionament, segons la normativa vigent, de les instal·lacions del Client o quan les mateixes o els aparells consumidors no comptin amb les autoritzacions necessàries; 3) Quan es manipulin les instal·lacions i/o equips de mesura de control o s’eviti el seu correcte funcionament; 4) Per deficient conservació de les instal·lacions per part del Client, quan això suposi perill per la seguretat de les persones o béns; 5) En el cas d’indisponiblitat de la xarxa de transport o de distribució i en aquells supòsits en els que resulti necessari efectuar tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal·lacions de transport o distribució; 6) Quan el Client no permeti sense causa justificada l’accés a les instal·lacions afectes al subministrament de gas natural o electricitat contractat per inspeccionar les instal·lacions o efectuar les lectures del comptador. La resolució implicarà així mateix la dels serveis accessoris contractats, si s’ escau, i facultarà FACTOR ENERGIA per exigir els danys i perjudicis que en el seu dret procedeixin. Sense perjudici de les causes de resolució indicades, s'estableix expressament que qualsevol impagament relacionat amb el present contracte facultarà a FACTOR ENREGIA a donar per vençut de forma anticipada l’eventual finançament atorgat al Client (aplicable en aquells casos en que el Client hagi adquirit equips o instal·lacions associats a l’autoconsum i/o a l’eficiència energètica a FACTOR ENERGIA). En aquests casos, ja que el pagament de les quotes de finançament es realitza mitjançant la domiciliació bancaria juntament amb la factura corresponent al subministrament elèctric del punt de subministrament associat, l’impagament total o parcial d’aquesta factura o càrrec bancari que inclogui aquestes quotes atorgarà a FACTOR ENERGIA el dret a suspendre el subministrament i/o a resoldre el present contracte. De la mateixa manera, FACTOR ENERGIA tindrà la facultat d’instar la cancel·lació anticipada en el supòsit en que el Client causi baixa del present contracte de subministrament per qualsevol motiu, quan no es prorrogui el contracte al seu venciment o quan es resolgui per alguna de les causes establertes legal o contractualment. En qualsevol cas, el Client perdrà el benefici del termini atorgat pel finançament i haurà de retornar l’import total pendent de pagament del préstec, estant facultat FACTOR ENERGIA per exigir la totalitat de l’import degut i els seus interessos quan correspongui. D’altra banda, FACTOR ENERGIA podrà resoldre el present contracte de subministrament en cas de resolució del contracte d’adquisició dels mencionats equips o instal·lacions i/o del finançament associat per alguna de les causes previstes en els mateixos.
19ª.- Reserva. Tenint en compte que aquest Contracte és d’adhesió, estant inserida escanejada la signatura del legal representant de FACTOR ENERGIA, aquesta es reserva expressament el dret unilateral de desistiment del Contracte de subministrament, sense necessitat de cap formalitat, amb anterioritat a l’inici del subministrament d’electricitat i/o gas natural.
20ª.- Canvi de Titularitat del Contracte. Un Client pot traspassar el seu Contracte a un altre consumidor, sempre que hagi complert tots els pagaments deguts, si l’ús de l’immoble es destina a la mateixa finalitat, s’hagués presentat prèviament una sol·licitud de canvi de titularitat del Contracte que acrediti la titularitat legítima sobre el punt de subministrament i hi hagi l’acceptació corresponent de FACTOR ENERGIA, que, si s’escau, gestionarà davant de l’Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d’accés, a l’efectivitat de la qual quedarà condicionada el traspàs esmentat. En aquest supòsit, FACTOR ENERGIA quedarà habilitat a modificar sense previ avís les condicions contractuals en el cas que el nou titular modifiqui el perfil de consum del punt de subministrament així com el volum anual de consum que va servir com a referència per a l’aplicació del preu pactat a les Condicions Particulars.
21ª.- Legislació i Fur. El present contracte es troba sotmès a la legislació espanyola. Totes les divergències que puguin sorgir entre les Parts en relació amb la interpretació, compliment o incompliment del present contracte serà tractat pels jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable. No obstant això, FACTOR ENERGIA ofereix la possibilitat de solucionar els seus conflictes a través d’una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum, que compleix amb els requisits de la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013 i de les disposicions nacionals de transposició. Concretament, FACTOR ENERGIA es troba adherida al Sistema Arbitral de Consum de la Junta Nacional de Consum. D’acord amb l’article 98 del RD 1955/2000, per reclamacions o discrepàncies que es suscitin en relació amb el contracte de subministrament a tarifa, o d’accés a la xarxa, o amb les facturacions derivades dels mateixos, podrà dirigir la seva reclamació administrativa a l’òrgan competent en matèria d’Energia de la Comunitat Autònoma corresponent.
22ª.- Cessió. El Client autoritza expressament la cessió del present Contracte a favor d'una altra entitat del seu mateix Grup empresarial (en el sentit de l'art. 42 del Codi de Comerç) o participada per FACTOR ENERGIA, SA a títol de soci o accionista, sense més formalitat que la mera comunicació al Client. Aquesta cessió es farà extensiva i serà efectiva amb la domiciliació dels corresponents rebuts de pagament del preu del present Contracte.
23ª.- Servei d’atenció al Client. D’acord amb legislació vigent, FACTOR posa a disposició del Client un telèfon gratuït d’atenció al Client, 900 850 000, i un correu electrònic, atcliente@factorenergia.com, en els quals poder traslladar queixes, reclamacions, sol·licituds d’informació o comunicacions en relació al present Contracte. Sense perjudici de que puguin dirigir-se també al número de fax 902.808.559 o a l’adreça postal Av. Diagonal, 612, Entresòl – 08021 Barcelona. En el cas que el Client desitgi donar de baixa el seu Contracte ho notificarà per correu electrònic (bajas@factorenergia.com), fax (902 808 559) o burofax dirigit a Avinguda Diagonal núm. 612, 08021 Barcelona.

ANNEX DE CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ PER SERVEIS ADDICIONALS (EN EL SEU CAS)

1.- Serveis de Manteniment:

Els serveis addicionals de manteniment subcontractats per FACTOR ENERGIA són els que a continuació es detallen, aquests serveis poden ser sol·licitats per el Client que els hagi prèviament contractat, en el telèfon número 900 535 774. Així mateix, només podran ser beneficiaris dels serveis de revisió de gas les persones físiques:
a) Emergència Llar:
Electricitat d'Emergència: Quan, a conseqüència d'una avaria en les instal·lacions elèctriques particulars de l'habitatge habitual de l'Assegurat, es produís manca d'energia elèctrica en tot l’habitatge o en alguna de les seves dependències, s'organitzarà la intervenció d'un electricista tan aviat com sigui possible. S'aplicarà la cobertura de les reparacions sempre que aquestes reparacions siguin necessàries per: protegir-lo davant de riscos per a la salut, mantenir la seguretat i habitabilitat de la seva llar i protegir-lo, així com a les altres pertinences dels danys causats per l´avaria.
En un termini màxim de TRES (3) hores des de la recepció del avís de la avaria, el personal tècnic acreditat accedirà a l'habitatge en horari de 8:00 a 23:00. Els costos de reparació s'estableixen fins a un màxim de TRES (3) hores per intervenció de les reparacions de la xarxa elèctrica domèstica a partir del comptador, sempre que els danys que hagin donat lloc a aquestes reparacions siguin causa d ´un curtcircuit i no hagin estat causats per una interrupció de serveis per part del Distribuïdor d'electricitat. Els treballs realitzats tenen una garantia de SIS (6) mesos. El servei engloba tots els costos de reparació, desplaçament, mà d'obra i impostos sempre que no superin els límits del servei, cas en que l'excedent serà a càrrec del Beneficiari.
b) Manteniment GAS:
CONFORT GAS. Inclou la revisió de la caldera / escalfador de gas de conformitat amb la norma RITE RD 1027/2007 o normativa que la substitueixi, un servei d'assistència amb intervenció en un termini de VINT- I-QUATRE (24) hores (en dies laborables) des de la recepció a FACTOR de l'avís per part del titular del Contracte i estant al corrent del pagament d'aquest servei. En cas d'emergència, visita del professional en menys de TRES (3) hores laborables (es considerarà un servei amb caràcter d'emergència quan es detecti una fuga de gas en el domicili). El preu inclou les despeses de desplaçament, les tres primeres hores de mà d'obra, excloent el cost de peces i materials. Les hores restants de mà de obra, així com les peces i materials, seran facturades per EL COL.LABORADOR al Client de FACTOR, prèvia acceptació del pressupost corresponent que s´ emetrà sense cost per al Client de FACTOR. Màxim TRES (3) avisos al any d'assistència. Després de la revisió preventiva es facilitarà a El Client de FACTOR un certificat de la revisió realitzada on es detallaran les anomalies observades el dia de la visita.
CONFORT GAS PLUS. Inclou tots els serveis i carències descrites en l’apartat CONFORT GAS i addicionalment les operacions per resoldre el deficient funcionament de la caldera que impedeixi obtenir els resultats de rendiment energètic establerts en el RITE. El desplaçament, el pressupost i les tres primeres hores de mà de obra són gratuïtes (estant incloses en aquestes TRES (3) hores les requerides per al diagnòstic de l’avaria i reparació).
CONFORT GAS PREMIUM. Aquest servei inclou tots els serveis descrits en l’apartat CONFORT GAS PLUS i addicionalment el Client de FACTOR tindrà un saldo de 150 euros per any de vigència del Contracte, del que es descomptarà l’import de les peces substituïdes fins a cobrir el màxim de 150 euros, una vegada superat l´ import de 150 euros, el Client de FACTOR haurà de pagar l'excés directament al COL.LABORADOR el dia del servei. La cobertura de peces té una carència de SIS (6) mesos des de l'activació del subministrament de gas.
En els tres supòsits, segons l'abast dels acords assolits per FACTOR ENERGIA amb la corresponent empresa subcontractada que presti efectivament els serveis, la revisió de la caldera / escalfador pot tenir una carència de fins a 6 mesos des de l'activació del subministrament de gas.

2.- Exclusions.

S'exclouen expressament del Contracte els següents punts:
 1. Actuacions d'elements ubicats fora de les instal·lacions associades al punt de subministrament del present Contracte;
 2. Queden excloses les següents estàncies de la llar: garatge, trasters, annexes, piscina, il·luminació exterior i comunitat de veïns;
 3. Instal·lacions que hagin estat manipulades per persones alienes a FACTOR ENERGIA o del Servei Tècnic;
 4. Reparacions de danys materials ocasionats per una avaria.
 5. Transport, retirada i col·locació d'aparells a les instal·lacions del Servei Tècnic per a la seva reparació.
 6. Treballs de obra civil / feines de paleta.
 7. Calderes o equips de més de 70 kW o més de 10 anys d'antiguitat, així com gasodomèstics i / o aparells de climatització;
 8. Treballs en altura (superior a 2 metres) i qualsevol actuació que no s'ocupi de l'objecte exclusiu d'aquest Contracte.
 9. Treballs que impliquen la tramitació de Certificats Oficials.
 10. Operacions sobre escalfadors elèctrics i acumuladors d'aigua calenta que podrien estar associats a la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària.
 11. La substitució de termòstats.
 12. La substitució de radiadors.
 13. Estan excloses les reparacions de calderes en les quals encara estigui en vigor la garantia del fabricant.

3.- Forma de pagament dels serveis de manteniment.

La prima dels serveis addicionals de manteniment és de DOTZE (12) mesos, que es prorratejaran de forma mensual en la factura de subministrament.

4.- Penalització per baixa anticipada del servei addicional de manteniment.

En cas que el Client sol·liciti la baixa anticipada d'algun dels serveis addicionals de manteniment, aquest haurà de pagar les quotes restants fins completar l'any de duració pactada. Si el Client causa baixa del Contracte de subministrament, llevat que manifesti la seva voluntat de mantenir el servei contractat de manteniment, es facturarà al Client la indicada penalització per baixa anticipada.

5.- Accés.

El Client facilitarà l'accés al Local o Habitatge al personal degudament acreditat per FACTOR ENERGIA. El Client garanteix que la seva instal·lació és accessible; es considera com no accessible i, per tant, sense cobertura, els elements i / o parts de les instal·lacions no visibles i / o no accessibles en el moment de l'actuació per interposició de mobiliari o qualsevol altra estructura.

6.- Garanties i responsabilitats.

En cas que la instal·lació es trobi en període de garantia, qualsevol actuació del Servei Tècnic sobre la mateixa pot cancel·lar la validesa de la garantia original davant el Servei Tècnic Oficial. En signar el Client la part dels serveis realitzats pel Servei Tècnic, queda informat de la citada qüestió sense que pugui exigir-ne responsabilitat alguna. No obstant això, el Servei Tècnic oferirà una garantia de SIS (6) mesos per les reparacions realitzades, llevat que es disposi normativament d’un termini superior.
La garantia comença en el moment de la finalització dels treballs realitzats i s’entén sobre la totalitat de la reparació realitzada i inclou les despeses de desplaçament, peces i mà d'obra.
Les actuacions realitzades en la Instal·lació per persones alienes al Servei Tècnic i els danys causats per aquestes persones anul·len la garantia de reparació, així com qualsevol responsabilitat del Servei Tècnic i de FACTOR ENERGIA. No seran causa de responsabilitat:
 1. Les avaries produïdes en la Instal·lació com a conseqüència de l'ús incorrecte de la mateixa per part del Client o tercers;
 2. Les avaries preexistents en la Instal·lació;
 3. Les avaries i danys produïts per causa de força major o cas fortuït;
 4. Els danys produïts per elements ocults i / o expressament els produïts per un manteniment inadequat;
 5. El normal desgast de la Instal·lació;
 6. Si no resulta possible el compliment de les obligacions per causes derivades de la pròpia Instal·lació i / o aliens, en tot cas, a FACTOR ENERGIA i / o al Servei Tècnic.
 7. El Client serà l'únic responsable de resoldre qualsevol anomalia detectada pel Servei.

7.- Resolució del Contracte de servei de manteniment.

A més de les causes contemplades en les presents Condicions Generals, el servei addicional de manteniment podrà deixar de prestar-se per les següents causes:
 1. Impossibilitat d'accés a la llar pels ocupants, per prestar els serveis contractats;
 2. Falta d'autoritzacions administratives que resulten necessàries per al funcionament de les instal·lacions del Client;
 3. Falta de esmena de les anomalies que figuren en l’informe emès per FACTOR ENERGIA per adaptar la Instal·lació a la normativa;
 4. Inexistència de subministraments d'electricitat i / o gas natural a l'habitatge. FACTOR ENERGIA es reserva el dret de no actuar sobre aquells equips o instal·lacions l'antiguitat i estat de conservació dels quals impedeixin la correcta execució dels treballs objecte d'aquest Contracte. Donat que el servei de FACTOR ENERGIA no inclou en la seva cobertura comunitats de Propietaris, garatges i aparcaments, FACTOR ENERGIA podrà deixar de prestar-lo en el moment en què tingui coneixement que el Client concorre en aquesta circumstància.
 5. No obstant això, FACTOR quedarà exempt de complir amb els terminis anteriorment descrits quan concorrin circumstàncies geogràfiques, climatològiques o de força major que impedeixin el seu compliment, en aquest cas es contactarà amb el Client a efectes d'informar-lo de les mateixes.

8.- Serveis D´ASSISTÈNCIA TECNOLÒGICA I INFORMÀTICA:

El servei d'assistència tecnològica i informàtica que prestarà l´empresa col·laboradora proveïdora de FACTOR ENERGIA (en endavant el Proveïdor) consisteix en:

Servei de consultes informàtiques telefòniques.

Descripció:
S'ofereix assistència informàtica remota, sempre que es tracti d'incidències derivades de l'ús particular de l'ordinador en el domicili del client. Es proporciona assistència al client per a col·laborar en la resolució de dubtes o problemes amb el seu ordinador. Inclou la resolució d'incidències, administració i configuració dels sistemes i ajuda en l'ús d'aplicacions. Es presta a través d'Internet, mitjançant una eina de control remot, i per telèfon trucant al 900 351 434. Aquestes consultes tenen caràcter gratuït, sense perjudici del cost dels serveis de telecomunicació que hagi d'emprar el client com a requisit per a accedir als serveis, si s’escau. El nombre de consultes que pot realitzar el client és il·limitat. La disponibilitat del servei és de 24 hores, els 365 dies de l'any.
Productes suportats:
 • Sistema operatiu: tots els sistemes operatius Windows (95, 98, 2000, XP i Vista 32 bits, versió Home i Professional) i iOs
 • Programari (en PC amb sistema operatiu Windows): Programes d'oficina: Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Frontpage i Access).
 • Programes d'Internet: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Outlook i Outlook Express, Eudora, MSN Messenger i Yahoo Messenger.
 • Programes multimèdia: Acrobat, Windows Media Player, Real Audio i els principals còdecs del mercat.
 • Compressors: Winzip, Winrar.
 • Copiadors: Nero.
 • Peer to peer: emule, Kazaa, edonkey.
 • Antivirus i firewalls: Panda, Norton, Symantec, McAfee.
 • Gestió de drivers (de qualsevol dels dispositius abans esmentats).
 • Maquinaria (en PC amb sistema operatiu Windows): components interns de l'ordinador, tant de sobretaula com portàtil (targeta gràfica, targeta de so, targetes de xarxa, etc.), monitor, teclat, ratolí, impressores, mòdem, lectors i gravadores de CD i DVD, escàner, dispositius d'emmagatzematge externs, web cam i PDA.
Exclusions i limitacions:
En l'actualitat està exclòs de suport els productes següents:
 • Sistemes operatius de la família UNIX.
 • Plataformes de servidor.
 • Sistemes de càlcul avançats (sistemes de cad, servidors de base de dades, etc.).
 • PC experimentals de fabricació casolana.
El Proveïdor no es fa responsable de la pèrdua d'informació o danys en els sistemes informàtics del Client com a conseqüència de les actuacions en equips que continguin o estiguin infectats per virus, codis maliciosos (troians, cucs, etc.), programari espia, programes peer to peer, o per qualsevol altre programa, aplicació, programari o maquinari que estigui instal·lat, amb coneixement o no d'aquest, en l'ordinador del Client i que es comporti de forma maliciosa. En general, el Proveïdor no es fa responsable dels danys causats per l'ús indegut dels sistemes.

Servei d'assistència tecnològica.

Descripció:
Servei d'atenció telefònica per a atendre les consultes sobre l'equipament tecnològic del qual el Client disposi en la seva llar. Aquest servei d'assessorament s'estén a la instal·lació, desinstal·lació, posada en marxa, connectivitat i configuració de l'equipament tecnològic. Dispositius sobre els quals es presta el servei:
 1. TDT
 2. Ordinadors
 3. DVD-Vídeo
 4. Home Cinema
 5. Càmera digital
 6. Vídeo digital
 7. Televisors
 8. Videoconsoles
 9. Equips Media Center
 10. Videoprojectors
Exclusions i limitacions:
El servei podrà sol·licitar-se per telèfon trucant al 93 396 10 98. Aquestes consultes tenen caràcter gratuït, sense perjudici del cost dels serveis de telecomunicació que hagi d'emprar el Client com a requisit per a accedir als serveis. El nombre de consultes que pot realitzar el Client és il·limitat. La disponibilitat del servei és de 24 hores, els 365 dies de l'any. El Proveïdor es limita a facilitar el contacte amb els professionals per a atendre els serveis d'assistència tecnològica requerits pel Client, no sent responsable de la prestació dels serveis.