CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ PIMES

1ª.-Objecte. El present contracte té per objecte l’adquisició d’energia elèctrica del Client a FACTOR ENERGIA en les condicions establertes en el present contracte. Queden expressament exceptuats del present contracte els punts de subministrament que no compleixin els requisits per accedir al lliure mercat elèctric amb anterioritat al dia 1 de Gener de 2003 i aquells contractats amb tarifa 2.0.x, tarifa horària de potència, subministraments d’emergència, eventuals, d’interrompibilitat, d’obra o regs agrícoles.
2ª.- Preu. El preu de venda de l’electricitat subministrada al Client en els punts de subministrament en baixa tensió amb una potència contractada superior a 15 kW (adscrits a la tarifa d’accés 3.0A), contemplarà un descompte sobre els preus del terme bàsic d’energia - exclosos els complements tarifaris- indicats en les Condicions Particulars del present contracte, sent aquestes, part íntegra del mateix. Les anteriors condicions de descompte seran extensibles a consumidors en alta tensió adscrits a la tarifa d’accés 3.1A amb potència contractada igual o inferior a 50 kW. El preu de venda de l’electricitat subministrada al Client en els punts de subministrament en baixa tensió amb una potència contractada superior a 10 KW però inferior o igual a 15 kW (adscrits a les tarifes d’accés 2.1A i 2.1DHA), contemplarà un descompte sobre el terme bàsic d’energia - exclosos els complements tarifaris- indicats en les Condicions Particulars del present contracte sent aquestes, part íntegra del mateix. Els descomptes indicats es podran consolidar en la modalitat de preu per període tarifari i s’aplicaran les prescripcions de la clàusula 14ª del present contracte.
3ª.- Accés a la Xarxa de Distribució. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA per a que, actuant en qualitat de substitut del Client, subscrigui amb l’Empresa Distribuïdora el contracte d’accés a la xarxa de distribució requerit a la l’execució del present contracte. En el supòsit per a que el Client no abonés en temps i forma les factures del subministrament que inclouen les tarifes d’accés, el Client serà l’únic responsable del pagament de les esmentades tarifes davant l’Empresa Distribuïdora, exonerant expressament a FACTOR ENERGIA de qualsevol dany o perjudici al qual comporti causa l’impagament esmentat.
4ª.- Equip de Mesura. El Client haurà de disposar d’un equip de mesura verificat i homologat, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment. El Client notificarà a FACTOR ENERGIA qualsevol irregularitat o anomalia que pogués existir en els equips de mesura. La falta de dades de mesura del consum elèctric, facultarà a FACTOR ENERGIA per la realització d’estimacions, regularitzant-se la facturació en el període de facturació en què es disposi de les dades reals. El preu a satisfer pel Client en concepte de lloguer, lectura i instal·lació dels equips de mesura serà l’establert en la normativa vigent en cada moment o pel Distribuïdor de zona. El Client permetrà al Comercialitzador i a l’Empresa Distribuïdora el lliure accés als equips de mesura i, en el seu cas, als altres elements, per les tasques d’instal·lació, inspecció, lectura, manteniment, control i verificació. La detecció de frau en l'equip de mesura per part de la responsable legal, empresa distribuïdora, facultarà a FACTOR ENERGIA a resoldre el contracte de subministrament.
5ª.- Qualitat del Subministrament. La qualitat del subministrament elèctric s’ajustarà a l’establert a la normativa vigent i altres disposicions aplicables. En el supòsit que l’Empresa Distribuïdora incompleixi amb els estàndards legals de qualitat, FACTOR ENERGIA col·laborarà amb el Client en la defensa dels seus interessos i drets davant l’Empresa Distribuïdora, agent legalment responsable de la qualitat del subministrament elèctric.
6ª.- Duració. Aquest Contracte entrarà en vigor en la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència durant un període de 365 dies a partir de la data d’inici del subministrament d’electricitat de conformitat amb la clàusula 3ª, prorrogant-se per iguals períodes de temps si cap de les parts el denuncia fefaentment a l’altra amb una antelació de dos (2) mesos prèviament al seu venciment. Revocació del contracte: Dins d’un termini establert en la normativa vigent, el consumidor podrà exercir el seu dret a revocar el citat contracte de manera explícita, comunicant-ho a qualsevol dels domicilis que tingués FACTOR ENERGIA.
7ª.- Domiciliació. El Client autoritza expressament FACTOR ENERGIA a domiciliar mensualment el cobrament dels imports derivats de l’execució del contracte, així com a enviar ordres a la seva entitat financera per deure al seu compte, especificat en el present contracte, els rebuts corresponents a les factures que s’originen amb conseqüència de la relació comercial entre ambdues companyies.
8ª.- Serveis Addicionals. FACTOR ENERGIA facilitarà els codis d’accés a la seva àrea privada de Clients situada a la pàgina web de la companyia, prestant al Client, entre d’altres, els serveis de consulta de la seva facturació, el seu consum o altres comunicacions. En el cas que el Client hagi manifestat la seva voluntat de rebre la factura electrònica, podrà descarregar les seves factures a través de l’Àrea privada de Clients, un cop rebut el corresponent avis d’emissió de factura a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat a tal efecte.
9ª.- Facturació i Pagament. FACTOR ENERGIA emetrà la factura amb el preu corresponent al consum d’energia elèctrica del mes natural anterior. La factura s’enviarà al domicili indicat en el present contracte. Les quantitats facturades hauran d’abonar-se per rebut bancari domiciliat, en un termini màxim de quinze (15) dies des del final del mes de subministrament. El Client podrà modificar la domiciliació bancària del pagament de les factures complimentant una nova autorització bancària, amb una antelació mínima de trenta (30) dies a la data deguda pel pagament. Als pagaments demorats més de trenta (30) dies se’ls aplicarà un interès de demora igual a l’interès legal del diner incrementant en tres punts percentuals, des de la data original que hauria d’haver-se efectuat el pagament fins la data que l’esmentat pagament s’hagi realitzat íntegrament, obligant a FACTOR ENERGIA a notificar la mora al Client quan s’hagi produït. Qualsevol pagament endarrerit realitzat haurà de ser abonat amb els interessos fins aleshores acumulats.
10ª.- Conceptes Regulats. Aquests conceptes que s’enumeren de manera no exhaustiva subjectes a regulació tals com impostos, complements tarifaris, terme de potència, lloguer d’equips, consum d’energia reactiva, costos produïts pels excessos en la potència demandada sobre la potència contractada, etc. no computaran a efectes de descompte i seran facturats al Client de conformitat amb la legislació aplicable al moment del consum.
11ª.- Supòsits de Força Major. S’entén per “Supòsit de Força Major” aquells supòsits o circumstàncies que afecten a qualsevol de les Parts (la “Part Afectada”) en el compliment de les seves obligacions, diferents del pagament del diner, i que s’escapen al control raonable de la Part Afectada, i que la Part Afectada no pugui evitar, solucionar o preveure amb diligència raonable. Els Supòsits de Força Major són casos imprevisibles i inevitables. Si qualsevol de les Parts desitja acollir-se a un Supòsit de Força Major com causa per emparar el retard en el compliment de les seves obligacions, haurà d’avisar a l’altra part immediatament (tan aviat como sigui raonablement possible), exceptuant que el supòsit de Força Major sigui de caràcter públic en l’haver tingut difusió als mitjans de comunicació de masses.
12ª.- Ajust de Paràmetres de Contractació. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a actuar en el seu nom, i especialment a modificar les condicions del contracte d'accés de tercers a la xarxa davant l'empresa distribuïdora, sempre que amb això no es perjudiqui econòmicament al Client i no es comprometi ni minvi la qualitat i la garantia del subministrament elèctric del Client. Aquests canvis poden ser en la potència contractada, sol·licitud de la instal·lació de maxímetre o d'un nou equip de mesura, o canvis en la tarifa d'accés. En cas que aquests canvis no hagin estat expressament sol·licitats pel Client, sinó que hagin estat promoguts de forma proactiva per FACTOR ENERGIA, serà FACTOR ENERGIA qui assumeixi el cost dels mateixos, llevat dels casos en què la modificació comporti la necessitat de normalització de la potència contractual i / o es requereixi per part de la companyia distribuïdora l'actualització de la documentació tècnica de la instal·lació elèctrica del Client per a la seva adequació a la normativa vigent. Transcorregut un any a comptar des de l'activació de tal modificació contractual, el Client tindrà dret a beneficiar-se en la propera anualitat d'un import no inferior al 10% de l'estalvi anual obtingut si s'escau. En aquests supòsits, el Client seguirà mantenint enfront de la Distribuïdora tots els drets relatius al contracte d'accés i, en cas de resolució del present contracte, seguirà sent titular del dipòsit de garantia que pogués existir. El Client accepta que en el moment de finalització del contracte amb FACTOR ENERGIA, mantindrà les condicions contractuals que tingués en aquell moment, assumint directament el cost de qualsevol canvi contractual que decideixi en aquest moment o en el futur.
13ª.- Suspensió del Subministrament. FACTOR ENERGIA podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica i resoldre el contracte en el supòsit que el Client no hagués satisfet, al seu venciment, qualsevol dels imports deguts en virtut d’aquest contracte. A aquests efectes, FACTOR ENERGIA remetrà el requeriment de pagament al domicili del Client. En l’esmentat requeriment s’indicarà la data en què finalitza el període de pagament voluntari i a partir del qual s’interromprà el subministrament, que serà el dia hàbil següent al transcurs del termini voluntari concedit. Qualsevol impagament relacionat amb el present contracte facultarà a FACTOR ENREGIA a donar per vençut de forma anticipada l’eventual finançament atorgat al Client (aplicable en aquells casos en que el Client hagi adquirit equips o instal·lacions associats a l’autoconsum i/o a l’eficiència energètica a FACTOR ENERGIA). En aquests casos, ja que el pagament de les quotes de finançament es realitza mitjançant la domiciliació bancaria juntament amb la factura corresponent al subministrament elèctric del punt de subministrament associat, l’impagament total o parcial d’aquesta factura o càrrec bancari que inclogui aquestes quotes atorgarà a FACTOR ENERGIA el dret a suspendre el subministrament i/o a resoldre el present contracte. De la mateixa manera, FACTOR ENERGIA tindrà la facultat d’instar la cancel·lació anticipada en el supòsit en que el Client causi baixa del present contracte de subministrament per qualsevol motiu, quan no es prorrogui el contracte al seu venciment o quan es resolgui per alguna de les causes establertes legal o contractualment. En qualsevol cas, el Client perdrà el benefici del termini atorgat pel finançament i haurà de retornar l’import total pendent de pagament del préstec, estant facultat FACTOR ENERGIA per exigir la totalitat de l’import degut i els seus interessos quan correspongui. D’altra banda, FACTOR ENERGIA podrà resoldre el present contracte de subministrament en cas de resolució del contracte d’adquisició dels mencionats equips o instal·lacions i/o del finançament associat per alguna de les causes previstes en els mateixos.
14ª.- Modificació de les Condicions Econòmiques. FACTOR ENERGIA podrà modificar el preu d’energia segons els termes establerts en les Condicions Particulars del present contracte. Tanmateix, el Client serà degudament informat de qualsevol revisió dels preus derivada de les condicions previstes al contracte en el moment que aquesta es produeixi en l’apartat d’informació del seu interès a la factura i a l’Àrea Privada de Clients de la pàgina web de FACTOR ENERGIA. Tot això, en la forma i en els terminis que estableixi la legislació vigent. En qualsevol cas, les variacions de components regulats que es produeixin d’acord a la legislació vigent, seran repercutides de manera transparent al preu del subministrament. Addicionalment, FACTOR ENERGIA podrà repercutir les modificacions de preu produïdes per les diferències entre las pèrdues mesures definitives en transport i distribució, i las pèrdues estàndards assignades segons marqui la normativa vigent. El contingut de la present clàusula del contracte queda subjecte a les modificacions legals generals i particulars que regeixen l’ordenament jurídic i el Sector Elèctric durant el període de vigència del contracte. Eventuals modificacions dels períodes tarifaris no tindran consideració de modificació de les condicions econòmiques establertes en contracte. No obstant això, si el present contracte derivés en situacions de desequilibri econòmic, impossibilitat de continuar correctament amb el servei o fos contrari a l’objecte del contracte de subministrament elèctric, previ acord mutu de les parts, es procedirà a la resolució del present contracte.
15ª.- Procediments Concursals. Les parts reconeixen de manera expressa que la configuració jurídica del present contracte és de “tracte successiu”, tal i com s’estableix a l’article 62.1 de la vigent Llei Concursal, o legislació que la desenvolupi o substitueixi i per això, qualsevol de les parts podrà instar el corresponent incident concursal per resoldre el contracte fins i tot quan l’incompliment de l’altra part hagués estat anterior a la declaració del concurs. En aquest supòsit, la part incomplidora es compromet a aplanar la petició d’acció resolutòria de la part que insti l’incident concursal, així com reconèixer que en cas d’acordar-se el compliment del contracte atenent a l’interès de concurs, seran amb càrrec a la massa i de pagament immediat totes les prestacions degudes anteriors o posteriors a la declaració de concurs.
16ª.- Reserva. Degut que el present contracte és d’adhesió, trobant-se impresa la signatura del representant legal de FACTOR ENERGIA, aquesta companyia es reserva expressament el dret unilateral de resolució del contracte de subministrament, sense intervenir formalitat alguna, amb anterioritat a l’inici del subministrament d’electricitat.
17ª.- Compromís de Vigència. El Client i FACTOR ENERGIA assumeixen el compromís de no rescindir el contracte unilateralment, un cop iniciat el subministrament elèctric, abans de la seva finalització o de la finalització de les seves pròrrogues. La resolució unilateral anticipada del present contracte durant el primer any de vigència en què no ocorrin les causes de resolució establertes en el mateix per una de les parts, habilitarà a l’altra part a l’exigència de la indemnització equivalent al 5% de l’energia estimada pendent de subministrament, a l’empar d’allò disposat a l’art. 4.5 del R.D. 1435/2002 i altres disposicions aplicables. La mora en el pagament de la indemnització facultarà a la part complidora el càrrec d’interessos de demora equivalents al tipus legal del diner incrementat en tres punts percentuals. En cas de finalització del contracte per desistiment del Client en el període de pròrroga (desprès del primer any) no s’aplicarà cap penalització al Client, sempre que la part que desisteixi notifiqui a l’altra la seva voluntat amb un preavís mitjançant comunicació fefaent de quinze (15) dies d’antelació a la baixa efectiva del subministrament. En cas contrari, el Client perdrà el dret a tots els descomptes, bonificacions o beneficis aplicats per FACTOR ENERGIA durant tot el període corresponent a la pròrroga, l’import serà facturat al Client.
18ª.- Canvi de Titularitat del Contracte. Un Client podrà traspassar el seu Contracte a un altre consumidor, sempre que hagués complert amb tots els pagaments deguts, si l’ús del local es destina a la mateixa finalitat, s’hagués prèviament presentat una sol·licitud de canvi de titularitat del contracte que acrediti la titularitat legítima sobre el punt de subministrament i hi hagi la corresponent acceptació de FACTOR ENERGIA, qui en el seu cas, gestionarà davant l’Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d’Accés, a l’efectivitat de la qual quedarà condicionat l’esmentat traspàs.
19ª.- Cessió. El Client autoritza expressament la cessió del present contracte a favor d'una altra entitat del seu mateix Grup empresarial (en el sentit de l'art. 42 del Codi de Comerç) o participada per FACTOR ENERGIA, SA a títol de soci o accionista, sense més formalitat que la mera comunicació al Client. Aquesta cessió es farà extensiva i arribarà a la seva efectivitat a la domiciliació dels corresponents rebuts de pagament del preu del present contracte.
20ª.- Legislació i Fur. El present Contracte es troba subjecte a la legislació espanyola. Totes les divergències que poguessin sorgir entre les parts en relació amb la interpretació, compliment o incompliment del present Contracte es sotmeten expressament al coneixement dels Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament les parts al seu propi fur si l’altre li correspongués. FACTOR ENERGIA l’informarà sobre els seus drets respecte a les vies de solució de conflictes de què disposen en cas de litigi. A aquets efectes s’ofereix als consumidors, la possibilitat de solucionar els seus conflictes a través d’una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum, que compleixi amb els requisits establerts per la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013 i en les disposicions nacionals de transposició.