CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ PIMES

1ª- Objecte. El present contracte té per objecte l’adquisició d’energia elèctrica del Client a FACTOR ENERGIA, S.A. (en endavant FACTOR ENERGIA) en les condicions establertes en el present contracte. El Client haurà de ser l’usuari efectiu de l’energia elèctrica subministrada i no podrà cedir-la o alienar-la en qualsevol de les seves formes sense el consentiment exprés de FACTOR ENERGIA. Així mateix, queden expressament exceptuats del present contracte els punts de subministrament d’emergència, eventuals, d’interrompibilitat, d’obra o regs agrícoles.
2ª- Prestació del Consentiment i Mecànica de Contractació. El present contracte és d’adhesió tant a les Condicions Generals com a les Particulars del mateix. La identificació del Client i el seu consentiment als termes i condicions del present contracte s’evidenciarà de conformitat amb la modalitat de prestació del consentiment que el Client esculli entre les següents opcions: 1) Mitjançant la firma física del mateix per part del Client estampada en el contracte; 2) A través dels mitjans telemàtics de firma electrònica a distància que FACTOR ENERGIA tingui habilitats en cada moment i que poden ser (a títol d’exemple i no limitatiu): (i) la remissió via missatge SMS d’un codi al número de telèfon mòbil indicat pel Client consignat en el contracte i la seva posterior introducció per part del mateix bé a l’enllaç de contractació enviat per correu electrònic o SMS, bé en el qüestionari de contractació web per iniciativa del Client (ii) la remissió d’un missatge per SMS o correu electrònic al Client amb un enllaç a una plataforma de contractació electrònica mitjançant firma certificada per un tercer de confiança per la firma del contracte amb la pulsació del botó de firma o un altre mitjà similar o anàleg en prova d’acceptació; en tots els casos havent pogut visualitzar el Client el contracte per la seva lectura prèviament a la prestació del consentiment. Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant els referits medis telemàtics empleats per FACTOR ENERGIA en els termes que s’hagin indicat per la seva utilització i de forma que permetin la identificació personal del Client. El Client serà responsable de custodiar i guardar secret en relació amb el seu codi o els enllaços transferits, que són personals i intransferibles, mantenint indemne a FACTOR ENERGIA davant de qualsevol ús indegut d’aquests per part de tercers diferents del Client titular.
3ª- Preu. El Client efectuarà el pagament del subministrament i dels serveis addicionals que hagi efectivament contractat, d’acord amb els preus i les condicions establertes en les Condicions Particulars. El preu de venta de l’electricitat subministrada apareix detallat a les Condicions Particulars i, en el seu cas, en l’Annex de descripció del preu variable, de conformitat amb la legislació vigent a la data del present contracte i d’aplicació a l’inici del subministrament d’energia acordat en aquest contracte. El Client abonarà els preus establerts en les Condicions Particulars que podran ser actualitzats per variació del cost dels components considerats per la seva fixació i que són aliens a la voluntat de les parts i/o dels conceptes regulats (per exemple; peatges, càrrecs, preus de l’energia en els mercats regulats, pagaments per capacitat, fons aportats al IDAE, etc.) Els preus expressats en les Condicions Particulars inclouen els peatges de transport i distribució, els càrrecs del sistema i els altres conceptes regulats que s’indiquen en les presents Condicions Generals. Igualment, FACTOR ENERGIA repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l’Empresa Distribuïdora degut a refacturacions de consums o que siguin resultat d’actes d’inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client. En cas de que l’Empresa Distribuïdora realitzi un canvi en el grup tarifari del punt de subministrament del Client, FACTOR ENERGIA aplicarà al Contracte els preus vigents de FACTOR ENERGIA pel grup tarifari que li correspongui al punt de subministrament del Client.
4ª- Accés a les Xarxes de Transport i de Distribució. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA per tal que, actuant en qualitat de substitut del Client, subscrigui amb l’Empresa Distribuïdora el contracte d’accés a la xarxa de distribució necessari per l’execució del present contracte. En el supòsit que el Client no abonés en temps i forma les factures del subministrament que inclouen els peatges de transport i distribució, els càrrecs del sistema i els pagaments per capacitat, el Client serà l’únic responsable del pagament d’aquestes tarifes davant de l’Empresa Distribuïdora, exonerant expressament a FACTOR ENERGIA de qualsevol dany o perjudici causat per l’impagament mencionat.
5ª- Equip de Mesura. El Client haurà de disposar d’un equip de mesura verificat i homologat, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment. La falta de dades de mesura del consum elèctric al temps d’emetre la factura, facultarà a FACTOR ENERGIA a realitzar estimacions, regularitzant-se la facturació en el període de facturació en que es disposi de de dades reals. El preu a satisfer pel Client en concepte de lloguer, lectura i instal·lació dels equips de mesura serà l’establert en la normativa vigent en cada moment o per l’Empresa Distribuïdora. El Client notificarà a FACTOR ENERGIA qualsevol irregularitat o anomalia que existeixi en els equips de mesura. El Client serà responsable del bon estat de la seva instal·lació, de permetre la realització d’inspeccions obligatòries, de mantenir l’estat de conservació de les instal·lacions receptores, dels aparells de consums i del seu ús adequat. El Client és responsable dels danys propis i a tercers que siguin causats per una instal·lació o conservació defectuosa dels equips de mesura. El Client permetrà a l’Empresa Distribuïdora (i a la Comercialitzadora en cas de requerir-ho aquesta) el lliure accés als equips de mesura i, en el seu cas, als altres elements per a les tasques d’instal·lació, inspecció, lectura, manteniment, control i verificació. L’incompliment d’aquesta obligació facultarà a FACTOR ENERGIA a resoldre el contracte. La detecció per part de l’Empresa Distribuïdora d’una anomalia o manipulació en l’equip de mesura o d’un altre tipus de frau comportarà la facturació complementària dels consums segons la valoració comunicada per l’Empresa Distribuïdora a FACTOR ENERGIA, de conformitat amb allò establert en els articles 96 i 87 del Reial Decret 1955/2000. El Client es farà responsable de la mencionada regularització de factures o facturació complementaria fins i tot en el supòsit que la manipulació en el comptador o frau detectat per l’Empresa Distribuïdora derivi d’un il·lícit penal (independentment de la seva autoria) o, en el cas en que el Client no sigui l’usuari efectiu de l’energia en aquell moment, sigui el Client el responsable davant de FACTOR ENERGIA en la seva qualitat de titular del punt de subministrament. Addicionalment, en els supòsits de manipulació del equip de mesura o de qualsevol tipologia de frau detectat per l’Empresa Distribuïdora, aquesta circumstancia donarà el dret a FACTOR ENERGIA de resoldre el contracte. D’acord amb el RD 1955/2000, l’Empresa Distribuïdora és l’única responsable de realitzar les lectures de consums d’energia. El Comercialitzador utilitzarà les lectures aportades per l’Empresa Distribuïdora per la facturació al Client, així com per la liquidació de la mencionada mesura davant de l’Operador del Sistema. En el supòsit que no es disposi a temps de les lectures, l’equip de mesura funcionés de forma deficient o fallés i no es disposés de les dades de consum per a qualsevol dels períodes horaris, o bé les dades registrades per l’equip de mesura fossin il·legibles, FACTOR ENERGIA podrà facturar una quantitat estimada, agafant com a referència els consums històrics del punt de subministrament (preferiblement la mitjana dels últims tres mesos) o, en el cas de no disposar d’aquestes dades, una estimació de consums raonable agafant com a referència punts de subministrament de similars i/o anàlogues característiques. Un cop l’Empresa Distribuïdora faciliti les lectures a FACTOR ENERGIA, es procedirà a la regularització.
6ª- Qualitat del Subministrament. La qualitat del subministrament s’ajustarà a allò establert en la normativa vigent i altres disposicions aplicables. En el supòsit que l’Empresa Distribuïdora incompleixi els estàndards legals de qualitat, el Client haurà de dirigir la seva reclamació a l’Empresa Distribuïdora, si bé FACTOR ENERGIA col·laborarà amb el Client en la defensa dels seus interessos i drets davant l’Empresa Distribuïdora, agent legalment responsable de la qualitat del subministrament de conformitat amb allò establert en els articles 36 i 41.1 c) del RD 1955/2000. El Client s’obliga a dirigir davant l’Empresa Distribuïdora, amb renúncia expressa a reclamar a FACTOR ENERGIA, qualsevol reclamació en sol·licitud de danys i perjudicis eventualment irrogats al mateix amb motiu d’anomalies i/o incidències detectades a la xarxa de distribució, sense perjudici de que FACTOR ENERGIA pugui canalitzar les reclamacions extrajudicials del Client davant de l’Empresa Distribuïdora mitjançant els formats telemàtics habilitats a tal efecte. Així mateix, també de conformitat amb la normativa aplicable, l’Empresa Distribuïdora disposarà d’un sistema de registre d’incidències que li permeti determinar l’afectació de les incidències de continuïtat del subministrament a les seves xarxes amb tots i cada un dels consumidors connectats a aquestes i en totes les seves zones de distribució.
7ª- Duració. Aquest contracte entrarà en vigor a la data de la seva firma i mantindrà la seva vigència durant un període d’un (1) any a partir de la data d’inici del subministrament d’electricitat per part de FACTOR ENERGIA, prorrogant-se per iguals períodes de temps si cap de les parts ho denuncia fefaentment a l’altra amb una antelació de quinze (15) dies prèviament al seu venciment. Es considerarà data d’inici del subministrament aquella que determini l’Empresa Distribuïdora com a data d’activació del subministrament amb FACTOR ENERGIA. L’inici del subministrament elèctric quedarà condicionat a l’absència d’impagaments dels consums elèctrics i dels peatges i càrrecs d’accés a les xarxes. El Client autoritza a FACTOR ENERGIA perquè pugui realitzar les investigacions necessàries davant dels diferents agents del sector elèctric. En cas d’inferir una solvència insuficient, el Client haurà d’aportar l’aval o fiança necessària que FACTOR ENERGIA pugui requerir-li.
8ª- Domiciliació. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a domiciliar mensualment el cobrament dels imports derivats de l’execució del contracte. Així mateix, autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a enviar ordres a la seva entitat financera per deure al seu compte, especificat en el present contracte, els rebuts corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts.
9ª- Serveis Addicionals. FACTOR ENERGIA facilitarà els codis d’accés a la seva Àrea Privada de Clients situada a al pàgina web de la companyia, prestant al Client, entre d’altres, els serveis de consulta de facturació, de consum i altres comunicacions. En el cas que el Client hagi manifestat la seva voluntat de rebre la factura electrònica, podrà descarregar les seves factures a través de l’Àrea Privada de Clients, un cop rebut el corresponent avís d’emissió de factura a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat a tal efecte.
10ª- Facturació i Pagament. FACTOR ENERGIA emetrà la factura amb el preu corresponent al consum de l’energia elèctrica del mes natural anterior. La factura s’enviarà al domicili indicat en el present contracte o al correu electrònic indicat a tal efecte. Les quantitats facturades hauran d’abonar-se per rebut bancari domiciliat, en un termini màxim de quinze (15) dies des del final del mes del subministrament. El Client podrà modificar la domiciliació bancària del pagament de les factures complimentant una nova autorització bancària, amb una antelació mínima de trenta (30) dies a la data deguda pel pagament. Els pagaments amb demora de més de trenta (30) dies se’ls aplicarà un interès de demora igual al interès legal del diner incrementat en tres punts percentuals des de la data original en que hauria d’haver-se efectuat el pagament fins la data en que l’esmentat pagament s’hagi realitzat íntegrament, obligant-se FACTOR ENERGIA a notificar la mora al Client quan aquesta s’hagi produït. Qualsevol pagament endarrerit realitzat haurà de ser abonat amb els interessos fins aleshores acumulats.
11ª- Conceptes Regulats. Aquests conceptes que s’enumeren de forma no exhaustiva subjectes a regulació tals com impostos, complements tarifaris, peatges de transport i distribució, càrrecs del sistema, pagaments per capacitat, lloguer d’equips, consum d’energia reactiva, costos produïts pels excessos en la potència demandada sobre la potència contractada, etc. no computaran a efectes de descompte i seran facturats al Client de conformitat amb la legislació aplicable al moment del consum.
12ª- Supòsits de Força Major. S’entén per “Supòsit de Força Major” aquells supòsits o circumstàncies que afecten a qualsevol de les parts (la “part afectada”) en el compliment de les seves obligacions, diferents del pagament del diner, i que s’escapen del control raonable de la part afectada i que aquesta no pugui evitar, solucionar o preveure amb una diligència raonable. Els Supòsits de Força Major són casos imprevisibles i inevitables. Si qualsevol de les parts desitja acollir-se a un Supòsit de Força Major com a causa per emparar el retard en el compliment de les seves obligacions haurà d’avisar a l’altra part immediatament (tan aviat com sigui raonablement possible), excepte quan el Supòsit de Força Major sigui de caràcter públic per haver tingut difusió als mitjans de comunicació de masses.
13ª- Ajust de Paràmetres de Contractació. El Client autoritza expressament a FACTOR ENERGIA a actuar en el seu nom i , especialment, a modificar les condicions del contracte d’accés a tercers a la xarxa davant de l’Empresa Distribuïdora, sempre que amb això no es perjudiqui econòmicament al Client i no es comprometi ni minvi la qualitat i la garantia del subministrament elèctric del Client. Aquests canvis poden ser en la potència contractada, sol·licitud de la instal·lació de maxímetre o d'un nou equip de mesura, o canvis en la grup tarifari. En cas que aquests canvis no hagin estat expressament sol·licitats pel Client, sinó que hagin estat promoguts de forma proactiva per FACTOR ENERGIA, serà FACTOR ENERGIA qui assumeixi el cost dels mateixos, llevat dels casos en què la modificació comporti la necessitat de normalització de la potència contractual i / o es requereixi per part de l’Empresa Distribuïdora l'actualització de la documentació tècnica de la instal·lació elèctrica del Client per a la seva adequació a la normativa vigent. Transcorregut un any a comptar des de l'activació de tal modificació contractual, el Client tindrà dret a beneficiar-se en la propera anualitat d'un import no inferior al 10% de l'estalvi anual obtingut si s'escau. En aquests supòsits, el Client seguirà mantenint enfront de l’Empresa Distribuïdora tots els drets relatius al contracte d'accés i, en cas de resolució del present contracte, seguirà sent titular del dipòsit de garantia que pogués existir. El Client accepta que en el moment de finalització del contracte amb FACTOR ENERGIA, mantindrà les condicions contractuals que tingués en aquell moment, assumint directament el cost de qualsevol canvi contractual que decideixi en aquell moment o en el futur.
14ª- Suspensió del Subministrament i/o Resolució Contractual. FACTOR ENERGIA podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica i resoldre el contracte en el supòsit que el Client no hagués satisfet, al seu venciment, qualsevol dels imports deguts en virtut d’aquest contracte. A aquests efectes, FACTOR ENERGIA remetrà el requeriment de pagament al domicili del Client. En aquest requeriment s’indicarà la data en què finalitza el període de pagament voluntari i a partir de la qual s’interromprà el subministrament, que serà el dia hàbil següent al transcurs del termini voluntari concedit. La falta de recepció del mencionat requeriment per part del Client per causes no imputables a FACTOR ENERGIA atorgarà plena validesa al requeriment a tals efectes. Sense perjudici d’això, FACTOR ENERGIA podrà remetre requeriments de pagament a la direcció de correu electrònic del Client. Qualsevol impagament relatiu al present contracte facultarà a FACTOR ENERGIA a donar per vençut anticipadament l’eventual finançament atorgat al Client (aplicable en aquells casos en què el Client hagi adquirit equips o instal·lacions associats a l’autoconsum i/o a l’eficiència energètica a FACTOR ENERGIA). En aquests casos, ja que el pagament de les quotes de finançament es realitza mitjançant la domiciliació bancaria juntament amb la factura corresponent al subministrament elèctric del punt de subministrament associat, l’impagament total o parcial d’aquesta factura o càrrec bancari que inclogui aquestes quotes atorgarà a FACTOR ENERGIA el dret a suspendre el subministrament i/o a resoldre el present contracte. De la mateixa manera, FACTOR ENERGIA tindrà la facultat d’instar la cancel·lació anticipada en el supòsit en què el Client causi baixa del present contracte de subministrament per qualsevol motiu, quan no es prorrogui el contracte al seu venciment o quan es resolgui per alguna de les causes establertes legal o contractualment. En qualsevol cas, el Client perdrà el benefici del termini atorgat pel finançament i haurà de retornar l’import total pendent de pagament del préstec, estant facultat FACTOR ENERGIA a exigir la totalitat de l’import degut i els seus interessos quan correspongui. D’altra banda, FACTOR ENERGIA podrà resoldre el present contracte de subministrament en cas de resolució del contracte d’adquisició dels mencionats equips o instal·lacions i/o del finançament associat per alguna de les causes previstes en els mateixos.
15ª- Modificació de les condicions contractuals i/o econòmiques. Les parts acorden que FACTOR ENERGIA queda facultada per modificar les condicions contractuals o el preu de l’energia establerts en les Condicions Particulars del present contracte. En el supòsit d’una modificació contractual o de preu, FACTOR ENERGIA ho comunicarà al Client de forma prèvia a la seva efectivitat en el apartat “Informació del seu interès” de la seva factura i/o a l’Àrea Privada de Clients on es detallarà la nova condició contractual i/o preu i la data d’efectivitat d’aquest canvi. En aquest cas de modificació contractual o de preu, el Client en un termini de quinze (15) dies podrà notificar via correu electrònic amb justificant de recepció a FACTOR ENERGIA la seva disconformitat amb la condició i/o preu revisat, podent resoldre el contracte de subministrament sense cap penalitat. Així mateix, el Client serà degudament notificat de qualsevol revisió dels preus o modificació contractual prevista en el present contracte en el moment que aquesta es produeixi en l’apartat “Informació del seu interès” de la factura i a l’Àrea Privada de Clients de la pàgina web de FACTOR ENERGIA. Tot això, en la forma i en els terminis que estableixi la legislació vigent. En qualsevol cas, les variacions de components regulats, càrrecs del sistema i altres conceptes, així com l’aportació als Fons gestionats pel Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) que es produeixin d’acord amb la legislació vigent, seran repercutides de forma transparent i retroactiva, si fos el cas, al preu del subministrament, sense que això pugui considerar-se modificació contractual. Addicionalment, FACTOR ENERGIA podrà repercutir les modificacions del preu produïdes per les diferències entre les pèrdues mesurades definitives en transport i distribució i les pèrdues estàndard assignades segons marqui la normativa vigent, sense que això es pugui considerar tampoc una modificació contractual o de preus. El contingut de la present clàusula del contracte queda subjecte a les modificacions legals generals i particulars que regeixen l’ordenament jurídic i el Sector Elèctric durant el període de vigència del contracte. Les eventuals modificacions dels períodes tarifaris no tindran la consideració de modificació de les condicions econòmiques establertes en el contracte. Tot i això, si el present contracte derivés en situacions de desequilibri econòmic, impossibilitat de continuar correctament amb el servei o fos contrari al objecte del contracte de subministrament elèctric, previ acord de les parts, es procedirà a la resolució del present contracte.
16ª- Procediments Concursals. Les parts reconeixen de manera expressa que la configuració jurídica del present contracte és de “tracte successiu”, tal i com s’estableix a l’article 62.1 de la vigent Llei Concursal, o legislació que la desenvolupi o substitueixi i, per això, qualsevol de les parts podrà instar el corresponent incident concursal per resoldre el contracte fins i tot quan l’incompliment de l’altra part hagués estat anterior a la declaració del concurs. En aquest supòsit, la part incomplidora es compromet a aplanar la petició d’acció resolutòria de la part que insti l’incident concursal, així com a reconèixer que en cas d’acordar-se el compliment del contracte atenent a l’interès de concurs, seran amb càrrec a la massa i de pagament immediat totes les prestacions degudes anteriors o posteriors a la declaració de concurs.
17ª - Reserva. Degut a que el present contracte és d’adhesió, trobant-se inserida la firma del representant legal de FACTOR ENERGIA, aquesta companyia es reserva expressament el dret unilateral de resolució del contracte de subministrament, sense intervenir formalitat alguna, amb anterioritat a l’inici del subministrament d’electricitat.
18ª- Compromís de Vigència.El Client es compromet a respectar el termini de duració mínima de un (1) any. La resolució unilateral anticipada del present contracte durant el primer any de vigència quan no concorrin les causes de resolució establertes en el mateix per part del Client, habilitarà a FACTOR ENERGIA a exigir la indemnització equivalent al 5% de l’energia estimada pendent de subministrament, d’acord amb allò establert en l’article 4.5 del RD 1435/2002 i altres disposicions aplicables. La demora en el pagament de la indemnització facultarà a la part complidora al càrrec d’interessos moratoris equivalents al tipus legal del diner incrementat en tres punts percentuals. Les parts reconeixen que les quantitats calculades de conformitat amb allò previst en la present clàusula constitueixen una estimació genuïna i raonable dels danys i perjudicis causats a FACTOR ENERGIA pel desistiment. Qualsevol de les parts podrà desistir del contracte sense cap penalització si el desistiment es produeix en el període de pròrroga del contracte, és a dir, després de transcorreguda la primera anualitat de duració inicial, excepte si la part que desisteix no notifica a l’altra part la seva voluntat amb almenys quinze (15) dies d’antelació a la baixa efectiva del contracte de subministrament i, en aquest cas, el Client perdrà el dret a tots els descomptes, bonificacions o beneficis aplicats per FACTOR ENERGIA de les quantitats pendents de facturar per part de FACTOR ENERGIA, l’import dels quals serà facturat al Client.
19ª- Canvi de Titularitat del Contracte. Un Client podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor, sempre que hagi complert amb tots els pagaments deguts, si l’ús del local es destina a la mateixa finalitat, s’hagi prèviament presentat una sol·licitud de canvi de titularitat del contracte que acrediti que el nou titular és l’usuari efectiu de l’energia per títol legítim sobre el punt de subministrament i hi hagi la corresponent acceptació de FACTOR ENERGIA, qui, en aquest cas, gestionarà davant l’Empresa Distribuïdora la regularització del contracte d’accés, a l’efectivitat de la qual quedarà condicionat l’esmentat traspàs.
20ª- Cessió. El Client autoritza expressament la cessió del present contracte a favor d'una altra entitat del seu mateix Grup empresarial (en el sentit de l'art. 42 del Codi de Comerç) o participada per FACTOR ENERGIA, SA a títol de soci o accionista, sense més formalitat que la mera comunicació al Client. Aquesta cessió es farà extensiva i efectiva a la domiciliació dels corresponents rebuts de pagament del preu del present contracte.
21ª- Legislació i Fur. El present contracte es troba subjecte a la legislació espanyola. Totes les divergències que poguessin sorgir entre les parts en relació amb la interpretació, compliment o incompliment del present contracte es sotmeten expressament al coneixement dels Jutges i Tribunals de Barcelona o Madrid, a elecció del demandant, renunciant expressament les parts al seu propi fur si un altre els correspongués. FACTOR ENERGIA informarà al Client sobre els seus drets respecte de les vies de solució de conflictes de que disposen en cas de litigi.
22ª- Servei d’Atenció al Client. De conformitat amb la legislació vigent, FACTOR ENERGIA posa a disposició del Client un telèfon gratuït d’atenció al Client (900 649 028) i d’un correu electrònic ([email protected]), en els quals poder traslladar consultes, queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació o comunicacions en relació al present contracte. Sense perjudici de que es puguin dirigir també al número de fax (902 808 559) o a la direcció postal Avinguda Diagonal 612, Entresòl, 08021 de Barcelona. En el cas que el Client desitgi donar de baixa el seu contracte ho notificarà per correu electrònic ([email protected]), fax o comunicació dirigida a la direcció postal indicada.