Promoció Dia Mundial de el Medi Ambient

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ I DEL SORTEIG L'empresa Factor Energia, SA amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871 organitza amb fins promocionals la promoció amb sorteig, d'ara endavant, "la Promoció i el Sorteig") d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet i canal telefònic, exclusiu per a usuaris residents a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i majors d'edat d'acord amb el que disposa l'apartat de condicions per participar-hi.

FACTOR ENERGIA, SA és una empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural, i d'assessorament en matèria d'eficiència energètica, l'àmbit d'activitat se circumscriu a territori peninsular espanyol i Illes Balears.
2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ La Promoció s'iniciarà el dia 5 de juny, i finalitzarà el dia 13 de juny de 2021.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ I DEL SORTEIGEls requisits de participació seran els següents: - Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya (a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) i siguin majors de 18 anys. - Només podran beneficiar-se de la promoció aquells que acceptin l'oferta d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per a ámbit domèstic. - Les dades personals amb els quals els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces. -Entraran en el sorteig els que participen en la Promoció en el període comprès entre els dies 5 i 13 de juny (ambdós inclosos) i finalment formalitzin amb Factor Energia, SA un contracte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Després de l'acceptació de l'estudi amb el pressupost, s'aplicarà la Promoció i s'entrarà en el sorteig.
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I EL SORTEIG DEL PREMIS’aplicará el descompte de fins a 500 € en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els participants que realitzin una sol·licitud dintre del període vigent indicat de la promoció. El descompte pot variar en funció del cost final de la instal·lació.

Per al sorteig de 2 anys de manteniment en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es triarà 1 guanyador / a i 1 suplent d’entre tots els usuaris que hagin acceptat l'oferta de pressupost per fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El premi consistirà en una bonificació del 100% de l'import corresponent al manteniment de dos anys de la instal·lació de plaques fotovoltaiques un cop el/la guanyador/a hagi acceptat l’oferta, que li serà descomptada de la facturació del producte / servei d'autoconsum contractat per mitjà de la promoció, fins a un màxim de 600 €.
5.- LIMITACIONS I EXCLUSIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels particpants no compleix amb els requisits exigits en aquestes Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció i del Sorteig, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció.
No podran participar en la Promoció i del Sorteig les següents persones: (i) Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Factor Energia, SA (Ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de Factor Energia, SA (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi lliurat podrà ser transferible, però no és susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

Factor Energia, S.A es reserva el dret, si s’escau una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Són a compte i càrrec de l'guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció i del Sorteig que no estigui expressament assumida per Factor Energia, S.A en les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Factor Energia, S.A es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.
6.- DIPÒSIT DE LES BASES I SORTEIG Les Bases de la present promoció i sorteig es troben dipositades i protocol·litzades davant del notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona D. Miguel Àngel Camp Güerri, amb despatx al carrer Pau Claris núm 95, 6è pis, de Barcelona (08009), i publicades a l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ÀBAC) servei d'interès general ofert pel Consell general de l'Notariat i publicat a www.notariado.org/ABACO i estaran a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les.

El sorteig es realitzarà un dia laborable entre els dies 14 i 28 de juny de 2021, davant el Notari de Barcelona D. Miguel Àngel Camp Güerri, a través d'un programa informàtic que triarà el guanyador de manera aleatòria, d'entre la llista de tots els participants, i supletòriament, s'elegiran dos participants addicionals en cas que el primer triat no pogués o volgués acceptar el premi, i concretament un primer suplent i un segon suplent.

El guanyador serà informat a través de correu electrònic i / o telèfon facilitat en l'oferta acceptada. En cas de no ser possible la seva localització, en un termini de 5 dies hàbils o el premi fos rebutjat pel guanyador per qualsevol causa de manera expressa, Factor Energia, SA oferirà el premi a el següent participant elegit amb caràcter de suplent.
7.- LLIURAMENT DEL PREMI El lliurament del premi es realitzarà de forma mensual mitjançant compensació econòmica amb l'import de la factura del producte d'autoconsum (plaques fotovoltaiques) emesa a qui hagi resultat guanyador. L'import a compensar serà el resultant de la retenció fiscal corresponent.
8.- FISCALITAT DEL PREMI Al premi de la present promoció, li serà d'aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s'aprova l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el qual en el seu article 101.7 estableix que el tipus de retenció a aplicar a l' import del premi serà de l'19%.
9.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS No es permetran comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. no ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants
10.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATA títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament d'aquesta Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Factor Energia, S.A i que afecti el normal desenvolupament de l'sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.
11.- FACEBOOK/INSTAGRAM La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook / Instagram de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.
12.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L'empresa responsable del tractament de les seves dades és Factor Energia, S.A, amb domicili a Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona amb NIF A-61.893.871. Factor Energia es pren molt seriosament la protecció de la teva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de Factor Energia, S.A, per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

L'informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats: realització d'un estudi personalitzat amb pressupost per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i per a la realització de l'sorteig.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són certes i es fan responsables de comunicar a Factor Energia, qualsevol modificació de les mateixes. Factor Energia es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant l’utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar Factor Energia de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites. Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, (iv) oposar-se a el tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic [email protected] indicant, el motiu de la petició. Els participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent direcció: Factor Energia, SA Av. Diagonal 612, 08021 - Barcelona.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular a l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en el cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació. Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Factor Energia a través de l' següent enllaç: https://www.factorenergia.com/ca/politica-de-privacitat/

13.- CANVIS Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.
14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.